АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 

Звіт за 1 квартал 2012 року

Звіт про фінансові результати

Дата складання звіту 31.03.2012


І. Фінансові результати
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 83438 0
  Податок на додану вартість 015 13168 0
  Акцизний збір 020 0 0
  025 1273 0
  Інші вирахування з доходу 030 0 0
  Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 68997 0
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 64858 0
  Валовий:Прибуток 050 4139 0
  збиток 055 0 0
  Інші операційні доходи 060 5 0
  У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
  Адміністративні витрати 070 1100 0
  Витрати на збут 080 0 0
  Інші операційні витрати 090 152 0
  У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
  Фінансові результати від операційної діяльності:
    прибуток
100 2892 0
    збиток 105 0 0
  Доход від участі в капіталі 110 0 0
  Інші фінансові доходи 120 1 0
  Інші доходи 130 397 0
  Фінансові витрати 140 13 0
  Витрати від участі в капіталі 150 0 0
  Інші витрати 160 0 0
  Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
  Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170 3277 0
  збиток 175 0 0
  У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
  У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 179 0
  Дохід з податку на прибуток 185 0 0
  Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190 3098 0
  збиток 195 0 0
  Надзвичайні:
доходи
200 0 0
  витрати 205 0 0
  Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
  Частка меншості 215 0 0
  Чистий:
прибуток
220 3098 0
   збиток 225 0 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   Матеріальні затрати 230 17554 0
  Витрати на оплату праці 240 3308 0
  Відрахування на соціальні заходи 250 1175 0
  Амортизація 260 1323 0
  Інші операційні витрати 270 628 0
  Разом 280 23988 0


ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   Середньорічна кількість простих акцій 300 40533 0
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 400533 0
  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000 0.00000
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000 0.00000
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000 0.00000
 
Примітки
Фiнансовi результати товариства за звiтний перiод вiдображено згiдно вимог П(С)БО №3 "Звiт про фiнансовi результати" i побудованi на реальних даних бухгалтерського облiку, який ведеться у вiдповiдностiдо прийнятих на даний час П(С)БО, обрано та впровадженої полiтики пiдприємства.