АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 

Звіт за 1 квартал 2012 року

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

Фiнансова звiтнiсть складена на основi мiжнародних стандартiв, на основi бухгалтерського облiку згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань , проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФО. Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi ПАТ iЛубнигазi за 1 квартал 2012 року 1. Iнформацiя про пiдприємство В липнi 1965р. наказом Мiнiстра ЖКГ була створена Лубенська контора газового господарства в складi тресту iПолтавагазi. В 1993 р. Лубенська контора газового господарства вiдокремилась вiд тресту iПолтавагазi i стала державним пiдприємством . ВАТ iЛубнигазi засноване вiдповiдно до наказу Держкомiтету України по нафтi i газу вiд 06.05.1994 р. №190 шляхом перетворення державного пiдприємства iЛубнигазi у Вiдкрите акцiонерне товариство. Публiчне акцiонерне товариство iЛубнигазi є новим найменуванням вiдкритого акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї iЛубнигазi. Пiдприємство знаходиться у м. Лубни Полтавської областi. Основними видами дiяльностi є розподiлення та постачання природного газу, газопровiднi роботи. Кiлькiсть штатних працiвникiв станом на 31.12.2011 року становить 433 чоловiки. 2. Основа складання фiнансової звiтностi Звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi за винятком оцiнки за справедливою вартiстю на дату першого застосування МСФЗ . Фiнансова звiтнiсть надана в українськiй гривнi. 3. Змiни в облiковiй полiтицi Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 року. 1. Основнi засоби При первiсному визнаннi основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю. Така вартiсть включає витрати повiязанi iз замiною частини таких основних засобiв, визнанi по мiрi їх виникнення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисної служби активiв. Визнання основного засобу в фiнансовiй звiтностi припиняється при вибуттi або коли одержання економiчної вигоди вiд його подальшого використання не очiкується. Прибуток чи збиток при списаннi включається в звiт про прибутки та збитки у звiтному роцi, коли визнання активу було припинене. Незавершене будiвництво являє собою будiвництво основних засобiв i вiдображається при первiсному визнаннi його за собiвартiстю. Амортизацiя на незавершене будiвництво не нараховується до моменту завершення будiвництва вiдповiдних активiв та введення їх в експлуатацiю. Дооцiнка та переоцiнка основних засобiв не проводилась. 2. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи, набутi окремо, визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. 3. Запаси Первiсною вартiстю запасiв, що придбанi, є собiвартiсть запасiв, яка складається з фактичних витрат на їх придбання. 4. Грошовi кошти Грошовi кошти їх еквiваленти включають грошовi кошти на банкiвських рахунках, готiвку в касi. 5. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовий актив та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю активiв. Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв, коли iснує обiєктивний доказ того, що не будуть отриманi всi суми згiдно умов поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується шляхом використання рахунку резерву. 6. Забезпечення Забезпечення визнається тодi, коли пiдприємство має теперiшнє зобовiязання внаслiдок минулої подiї i iснує iмовiрнiсть, що для погашення зобовiязання знадобиться вибуття ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди i сума зобовiязання може бути достовiрно оцiнена. 7. Виплати працiвникам Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобовiязання пiсля вирахування будь якої вже сплаченої суми. У вiдповiдностi до українського законодавства пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати до державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховують як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому наданi працiвникам послуги, якi надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. 8. Визнання доходiв та витрат Дохiд визнається , коли є впевненiсть , що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод i суму доходу може бути достовiрно визначена. Сума доходу визначається як справедлива вартiсть отриманого доходу. Реалiзацiя товарiв Доход вiд реалiзацiї визнається коли значнi ризики та вигоди, повiязанi з правом власностi на товари, переходять до покупця як правило при вiдвантаження товарiв. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Витрати, понесенi у звiязку з отриманням доходу, визнаються у томуж перiодi що й вiдповiднi доходи. 9. Податок на прибуток Поточний податок на прибуток розраховується у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та визначається на основi доходiв, що пiдлягають оподаткуванню i витрати, якi вираховуються з метою оподаткування. Поточнi податковi активи та зобовiязання за поточнi та минулi перiоди визнаються у сумi, яка передбачена до вiдшкодування вiд податкових органiв або сплати податковим органам. Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобовiязань за всiма тимчасовими рiзницями на дату складання балансу мiж балансовою вартiстю активiв та зобовiязань для цiлей фiнансового облiку i вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку. 10. Стандарти, якi були застосованi для складання фiнансової звiтностi та якi дають певне уявлення про достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi за 1 квартал 2012 року. МСФЗ №1 iПерше застосування МСФЗi МСФЗ№16 iОсновнi засобиi МСФЗ №38 iНематерiальнi активиi МСФЗ №2 iЗапасиi МСФЗ №37 iЗабезпечення , умовнi зобовiязання та умовнi активиi МСФЗ №19 iВиплати працiвникамi МСФЗ №18 iДохiдi МСФЗ №12 iПодаток на прибутокi Майбутнi змiни в облiковiй полiтицi не передбачаються.