АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 

Звіт за 1 квартал 2012 року

Інформація про господарську та фінансову діяльність

Зміст:
Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
ПАТ "Лубнигаз" обслуговує м. Лубни, Лубенський, Пирятинський, Оржицький та Гребiнкiвський райони. ПАТ "Лубнигаз" здiйснює транспортування природного газу розподiльними трубопроводами, постачання природного газу за регульованим тарифом, а також iншу дiяльнiсть ( газифiкацiю, монтаж, врiзку та пуск газу ). За 1 квартал 2012 року обсяги транспортування зменшились на 2,470 млн.куб.м. в порiвняннi з фактом минулого року i становлять 79,956 млн.куб.м, а обсяги постачання природного газу зменшились на 1,491 млн.куб.м i становлять 65,031 млн.куб.м. Доходи по транспортуванню та постачанню природного газу становлять 26514,0 тис.грн. без ПДВ i формувались виходячи з фактичних обсягiв природного газу та дiючих протягом 1 кварталу 2012 року тарифiв, введених Постановою № 152 вiд 28.12.2011 р. та доходи по iншим видам робiт ( послуг ) формувались виходячи з калькуляцiй по наданню послуг населенню, комунально-побутовим споживачам i складають 361,1 тис.грн. без ПДВ. Вартiсть природного газу за 1 квартал 2012 року становить 42840,2 тис.грн. без ПДВ. Валовий прибуток по ПАТ "Лубнигаз" отримано в сумi 4850 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( без адмiнiстративних витрат ) складає 64857 тис.грн. В порiвняннi з минулим роком матерiальнi витрати збiльшенi внаслiдок збiльшення закупiвельної цiни на природний газ для технологiчних та власних потреб, цiн на електроенергiю та паливно-мастильнi матерiали. Витрати по статтям "Оплата працi" та "Соцiальнi нарахування" в порiвняннi з фактом минулого року збiльшенi через пiдвищення мiсячних тарифних ставок та посадових окладiв працiвникiв з 01.01.2012 р. у вiдповiдностi до Галузевої угоди. Розмiр тарифної ставки робiтника 1 розряду встановлений в розмiрi 1094 грн.