АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 

Звіт за 3 квартал 2012 року

Баланс підприємства

БАЛАНС

Дата складання звіту 30.09.2012
Станом на (баланс підприємства) 30.09.2012
Код за КОАТУУ 5310700000
Код за КОПФГ 230
Код за СПОДУ 00000
Код за КВЕД 40.22.0
Керівник Бородiн С.Ф.
Бухгалтер Дроздова Н.I.
Адреса 37500 м.Лубни, вул.Л.Толстого,87


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  Залишкова вартість 010 0 0
    первісна вартість 011 0 0
    накопичена амортизація 012 0 0
  Незавершене будівництво 020 0 0
  Основні засоби:      
  Залишкова вартість 030 86342 85724
    первісна вартість 031 260823 266791
    знос 032 174481 181067
  Довгострокові біологічні активи:      
    Залишкова вартість 035 0 0
    первісна вартість 036 0 0
    накопичена амортизація 037 0 0
  Довгострокові фінансові інвестиції:      
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
    інші фінансові інвестиції 045 0 0
  Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
    Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
    Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
    Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
  Відстрочені податкові активи 060 1053 1053
  Гудвіл 065 0 0
  Інші необоротні активи 070 0 0
  Гудвіл при консолідації 075 0 0
  Усього за розділом І 080 87395 86777
II. Оборотні активи      
  Запаси:      
    виробничі запаси 100 1425 1707
    поточні біологічні активи 110 0 0
    незавершене виробництво 120 231 1
    готова продукція 130 0 0
  Товари 140 0 0
  Векселі одержані 150 30 30
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 22994 7643
    первісна вартість 161 23406 9145
    резерв сумнівних боргів 162 412 1502
  Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
    з бюджетом 170 4 4
    за виданими авансами 180 84 3378
    з нарахованих доходів 190 0 0
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0
  Інша поточна дебіторська заборгованість 210 156 2908
  Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
  Грошові кошти та їх еквіваленти:      
    в національній валюті 230 2140 2192
    - у т.ч. в касі 231 0 0
    в іноземній валюті 240 0 0
  Інші оборотні активи 250 4764 4494
  Усього за розділом ІІ 260 31828 22357
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
  Баланс 280 119223 109134


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 601 601
  Пайовий капітал 310 0 0
  Додатково вкладений капітал 320 0 0
  Інший додатковий капітал 330 62894 60367
  Резервний капітал 340 8 8
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -22224 -23251
  Неоплачений капітал 360 (0 (0
  Вилучений капітал 370 (0 (0
  Накопичена курсова різниця 375 0 0
  Усього за розділом І 380 41279 37725
  Частка меншості 385 0 0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
  Інші забезпечення 410 0 0
   415 0 0
   416 0 0
  Цільове фінансування 420 0 0
  Усього за розділом ІІ 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
  Довгострокові кредити банків 440 0 0
  Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
  Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
  Інші довгострокові зобов'язання 470 21260 22993
  Усього за розділом ІІІ 480 21260 22993
IV. Поточні зобов'язання      
  Короткострокові кредити банків 500 1951 0
  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
  Векселі видані 520 556 556
  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 43223 37093
  Поточні зобов'язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 3543 8456
  з бюджетом 550 2150 372
  з позабюджетних платежів 560 0 0
  зі страхування 570 452 148
  з оплати праці 580 985 376
  з учасниками 590 0 0
  із внутрішніх розрахунків 600 0 0
  Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
  Інші поточні зобов'язання 610 3824 1415
  Усього за розділом IV 620 56684 48416
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 119223 109134


ПІБ керівника Бородiн С.Ф.
ПІБ головного бухгалтера Дроздова Н.I.
Примітки:
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною формою i вiдповiдає вимогам, викладеним в Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"№996 вiд 16 липня 1999 р. з урахуванням змiн та доповнень. Фiнансова звiтнiсть ПАТ по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" складена за мiжнародними стандартами шляхом трансформацiї фiнансової звiтностi складеної за П(С)БО у фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами.
Статутний фонд товариства складає 601 тис.грн., який розподiлено на 400533 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю1.50 грн.