АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 

Звіт за 3 квартал 2012 року

Звіт про фінансові результати

Дата складання звіту 30.09.2012


І. Фінансові результати
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 114732 0
  Податок на додану вартість 015 18162 0
  Акцизний збір 020 0 0
  025 1700 0
  Інші вирахування з доходу 030 0 0
  Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 94870 0
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 97612 0
  Валовий:Прибуток 050 0 0
  збиток 055 2742 0
  Інші операційні доходи 060 54 0
  У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
  Адміністративні витрати 070 2942 0
  Витрати на збут 080 0 0
  Інші операційні витрати 090 1610 0
  У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
  Фінансові результати від операційної діяльності:
    прибуток
100 0 0
    збиток 105 7240 0
  Доход від участі в капіталі 110 0 0
  Інші фінансові доходи 120 21 0
  Інші доходи 130 6382 0
  Фінансові витрати 140 13 0
  Витрати від участі в капіталі 150 0 0
  Інші витрати 160 5 0
  Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
  Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170 0 0
  збиток 175 855 0
  У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
  У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 179 0
  Дохід з податку на прибуток 185 0 0
  Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190 0 0
  збиток 195 1034 0
  Надзвичайні:
доходи
200 0 0
  витрати 205 0 0
  Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
  Частка меншості 215 0 0
  Чистий:
прибуток
220 0 0
   збиток 225 1034 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   Матеріальні затрати 230 26018 0
  Витрати на оплату праці 240 8483 0
  Відрахування на соціальні заходи 250 3010 0
  Амортизація 260 4037 0
  Інші операційні витрати 270 2601 0
  Разом 280 44149 0


ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   Середньорічна кількість простих акцій 300 40533 0
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 400533 0
  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000 0.00000
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000 0.00000
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000 0.00000
 
Примітки
"Звiт про фiнансовi результати" за звiтний перiод вiдображено за мiжнародними стандартами шляхом трансформацiї фiнансової звiтностi складеної заП(С)БО у фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами.