АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 

Звіт за 3 квартал 2012 року

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi ПАТ "Лубнигаз" за 9 мiсяцiв 2012 року. 1.Iнформацiя про пiдприємство.В липнi 1965р. наказом Мiнiстра ЖКГ була створена Лубенська контора газового господарства в складi тресту "Полтавагаз". В 1993 р. Лубенська контора газового господарства вiдокремилась вiд тресту "Полтавагаз" i стала державним пiдприємством . ВАТ "Лубнигаз" засноване вiдповiдно до наказу Держкомiтету України по нафтi i газу вiд 06.05.1994 р. №190 шляхом перетворення державного пiдприємства "Лубнигаз" у Вiдкрите акцiонерне товариство. Публiчне акцiонерне товариство "Лубнигаз" є новим найменуванням вiдкритого акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз".Пiдприємство знаходиться у м. Лубни Полтавської областi.Основними видами дiяльностi є розподiлення та постачання природного газу, газопровiднi роботи.Кiлькiсть всiх працiвникiв станом на 30.06.2012 року становить 442 чоловiки.2.Основа складання фiнансової звiтностi Звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi за винятком оцiнки за справедливою вартiстю на дату першого застосування МСФЗ .Фiнансова звiтнiсть складена на основi мiжнародних стандартiв, на основi бухгалтерського облiку згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань , проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФО. Фiнансова звiтнiсть надана в українськiй гривнi. 3.Змiни в облiковiй полiтицi. Пiдприємством прийняте положення про облiкову полiтику наказом №1 вiд 03.01.2012 р. Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 року.1.Основнi засоби При первiсному визнаннi основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю. Така вартiсть включає витрати повiязанi iз замiною частини таких основних засобiв, визнанi по мiрi їх виникнення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання.Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисної служби активiв.Визнання основного засобу в фiнансовiй звiтностi припиняється при вибуттi або коли одержання економiчної вигоди вiд його подальшого використання не очiкується. Прибуток чи збиток при списаннi включається в звiт про прибутки та збитки у звiтному роцi, коли визнання активу було припинене. Незавершене будiвництво являє собою будiвництво основних засобiв i вiдображається при первiсному визнаннi його за собiвартiстю. Амортизацiя на незавершене будiвництво не нараховується до моменту завершення будiвництва вiдповiдних активiв та введення їх в експлуатацiю.Дооцiнка та переоцiнка основних засобiв не проводилась. 2.Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи, набутi окремо, визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу.3.ЗапасиПервiсною вартiстю запасiв, що придбанi, є собiвартiсть запасiв, яка складається з фактичних витрат на їх придбання.4.Грошовi кошти Грошовi кошти їх еквiваленти включають грошовi кошти на банкiвських рахунках, готiвку в касi.5.Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовий актив та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю активiв.Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв, коли iснує обiєктивний доказ того, що не будуть отриманi всi суми згiдно умов поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується шляхом використання рахунку резерву. 6.Забезпечення Забезпечення визнається тодi, коли пiдприємство має теперiшнє зобов"язання внаслiдок минулої подiї i iснує iмовiрнiсть, що для погашення зобовiязання знадобиться вибуття ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди i сума зобовiязання може бути достовiрно оцiнена.7.Виплати працiвникамПiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов"язання пiсля вирахування будь якої вже сплаченої суми. У вiдповiдностi до українського законодавства пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати до державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховують як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому наданi працiвникам послуги, якi надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.8.Визнання доходiв та витратДохiд визнається , коли є впевненiсть , що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод i суму доходу може бути достовiрно визначена. Сума доходу визначається як справедлива вартiсть отриманого доходу.Реалiзацiя товарiвДоход вiд реалiзацiї визнається коли значнi ризики та вигоди, пов"язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця як правило при вiдвантаження товарiв.Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.Витрати, понесенi у звiязку з отриманням доходу, визнаються у томуж перiодi що й вiдповiднi доходи.9.Податок на прибуток Поточний податок на прибуток розраховується у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та визначається на основi доходiв, що пiдлягають оподаткуванню i витрати, якi вираховуються з метою оподаткування. Поточнi податковi активи та зобов"язання за поточнi та минулi перiоди визнаються у сумi, яка передбачена до вiдшкодування вiд податкових органiв або сплати податковим органам.Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов"язань за всiма тимчасовими рiзницями на дату складання балансу мiж балансовою вартiстю активiв та зобовiязань для цiлей фiнансового облiку i вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку.10.Стандарти, якi були застосованi для складання фiнансової звiтностi та якi дають певне уявлення про достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi за 1пiврiччя 2012 року МСФЗ №1 "Перше застосування МСФЗ" МСФЗ№16 "Основнi засоби" МСФЗ №38 "Нематерiальнi активи" МСФЗ №2 "Запаси" МСФЗ №37" "Забезпечення , умовнi зобов"язання та умовнi активи" МСФЗ №19 "Виплати працiвникам" МСФЗ №18 "Дохiд" МСФЗ №12 "Податок на прибуток" Майбутнi змiни в облiковiй полiтицi не передбачаються.