АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 

Звіт за 3 квартал 2012 року

Інформація про підприємство

Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента АОО 149516
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 03.01.1995
Статутний капітал (грн.) 600 799.50
Чисельність працівників (чол.) 442
Код першого основного виду діяльності за КВЕД 40.22.0
Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД Розподiлення та постачання газу
Код другого основного виду діяльності за КВЕД*** 45.33.3
Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД*** Газопровiднi роботи
Код третього основного виду діяльності за КВЕД*** 52.12.0
Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД*** Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 26.000
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 25.000
Органи управління підприємства Загальнi збори акцiонерiв Наглядова рада Правлiння Ревiзiйна комiсiя
Посадові особи емітента Голова Правлiння - Бородiн С.Ф. Члени Правлiння: Дроздова Н.I. -головний бухгалтер, Овчиннiков А.А. - головний iнженер, Бойчук А.М. - начальник ВТВ, Митяй Т.М. - начальник ПЕВ, Ярмош О.А. - в.о.начальника вiддiлу кадрiв, Овдiєнко В.М. - провiдний iнженер ВТВ Голова Наглядової ради - Бородiн К.В., представник акцiонера - юридичної особи НАК "Нафтогаз України" Члени Наглядової ради: Загороднiй Р.В, представник акцiонера - юридичної особи НАК "Нафтогаз України" Винокуров В.В., представник акцiонера - юридичної особи НАК "Нафтогаз України" Зубарев Д.Ю., представник юридичної особи - компании "AER Alter Energy" Тарашевський В.С., акцiонер. Голова Ревiзiйної комiсiї - Миронюк Г.В., представник акцiонера - юридичної особи НАК "Нафтогаз України" Члени Ревiзiйної комiсiї: Олешкевич i.В.,представник акцiонера - юридичної особи НАК "Нафтогаз України" Чекiс I.В., акцiонер, економiст ПАТ "Лубнигаз".
Засновники підприємства*, ** Державний комiтет України по нафтi i газу, правонаступником якого є Мiнiстерство палива та енергетики України, код ЄДРПОУ 00013741.

* зазначаються за станом на кінець звітного періоду:
- найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника;
- прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб, якщо кількість фізичних осіб - засновників не перевищує двадцяти;
- якщо кількість фізичних осіб - засновників перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб;
** дані щодо кожної особи вказуються окремо;
*** заповнюється за наявності.