АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 

Звіт за 3 квартал 2012 року

Інформація про господарську та фінансову діяльність

Зміст:
Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
ПАТ "Лубнигаз" обслуговує м. Лубни, Лубенський, Пирятинський, Оржицький та Гребiнкiвський райони. ПАТ "Лубнигаз" здiйснює транспортування природного газу розподiльними трубопроводами, постачання природного газу за регульованим тарифом, а також iншу дiяльнiсть ( газифiкацiю, монтаж, врiзку та пуск газу ). За 9 мiсяцiв 2012 року обсяги транспортування зменшились на 7,447 млн.куб.м. в порiвняннi з фактом минулого року i становлять 106,503 млн.куб.м, а обсяги постачання природного газу зменшились на 3,876 млн.куб.м i становлять 84,107 млн.куб.м. Доходи по транспортуванню та постачанню природного газу становлять 35217.6 тис.грн. без ПДВ i формувались виходячи з фактичних обсягiв природного газу та дiючих протягом 9 мiсяцiв 2012 року тарифiв, введених Постановою № 152 вiд 28.12.2011 р.(зi змiнами) та доходи по iншим видам робiт ( послуг ) формувались виходячи з калькуляцiй по наданню послуг населенню, комунально-побутовим споживачам i складають 1721.6 тис.грн. без ПДВ. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 9 мiсяцiв 2012 р. 94870 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( без адмiнiстративних витрат ) складає 97612 тис.грн. Валовий збиток по ПАТ "Лубнигаз" отримано в сумi 2742 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати - 2942 тис.грн. В порiвняннi з минулим роком матерiальнi витрати збiльшенi внаслiдок збiльшення закупiвельної цiни на природний газ для технологiчних та власних потреб, цiн на електроенергiю та паливно-мастильнi матерiали. Витрати по статтям "Оплата працi" та "Соцiальнi нарахування" в порiвняннi з фактом минулого року зменшенi. Чистий збиток за 9 мiсяцiв 2012 р. становить 329 тис.грн.