АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.10.2013

Звіт за 3 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.09.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" за ЄДРПОУ 05524713
Територія   за КОАТУУ 5310700000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 35.22
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 37500 Полтавська обл. м. Лубни, вул. Л.Толстого,87
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
за 3 квартал 2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 88 68
первісна вартість 1001 171 171
накопичена амортизація 1002 83 103
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1570 4417
Основні засоби 1010 84519 80840
первісна вартість 1011 266993 267304
знос 1012 182474 186464
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 86177 85325
II. Оборотні активи Запаси 1100 2230 1581
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 19228 18526
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 544 1409
з бюджетом 1135 1 164
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 156
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 234 405
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 10597 5085
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 6327 6453
Усього за розділом II 1195 39191 33653
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 125368 118978
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал Зареєстрований капітал 1400 601 601
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 78750 78750
Резервний капітал 1415 8 8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -23440 -29092
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 55919 50267
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 7321 7321
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 6562 6798
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Усього за розділом II 1595 13883 14119
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 489 122
товари, роботи, послуги 1615 44329 42698
розрахунками з бюджетом 1620 1702 326
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 277 261
розрахунками з оплати праці 1630 612 612
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 3591 2761
Усього за розділом IІІ 1695 55566 54592
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 125368 118978

Керівник Кригiн I.П.
Головний бухгалтер Дроздова Н.I.

Опис обраної облiкової полiтики. ПАТ "Лубнигаз" обрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012. Звiт за 9мiсяцiв 2013 року є промiжною фiнансовою звiтнiстю, складеною у вiдповiдностi до МСФЗ iз дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 19.07.1999. Основоположнi припущення, якими керувалися при складанi фiнансової звiтностi: - принцип облiкового нарахування, - принцип безперервного функцiонування. Межа суттєвостi для статей фiнансової звiтностi встановлена на рiвнi 1 000 грн. Для визначення величини резерву сумнiвних боргiв використовується метод застосування коефiцiєнта сумнiвностi виходячи з платоспроможностi окремих (конкретних) дебiторiв. Основними засобами визнаються активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть бiльше 2 500 грн. Термiни корисного використання основних засобiв встановлюються постiйно дiючою комiсiєю. Нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним методом з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв дорiвнює нулю. На виплату вiдпусток працiвникiв створюється резерв. Облiк вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань проводиться на дату рiчної фiнансової звiтностi. Статутний фонд складає 601 тис.грн., який розподiлено на 400533 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1.50 грн.