АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.10.2013

Звіт за 3 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.09.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" за ЄДРПОУ 05524713
Територія   за КОАТУУ 5310700000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 35.22
Середня кількість працівників 457    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 37500 Полтавська обл. м. Лубни, вул. Л.Толстого,87
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Звіт про фінансові результати (Звіт просукупний дохід)
за 3 квартал 2013 р.

І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) 2000 93590 94870
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг) 2050 (94886) (97612)
Валовий: прибуток 2090 0 0
збиток 2095 (1296) (2742)
Іншіопераційні доходи 2120 451 54
Адміністративні витрати 2130 (3218) (2942)
Витрати на збут 2150 (83) (0)
Інші операційні витрати 2180 (1619) (1610)
Фінансовий результат від операційної діяльності:прибуток 2190 0 0
збиток 2195 (5765) (7240)
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 112 21
Інші доходи 2240 46 6382
Фінансові витрати 2250 (44) (13)
Втрати від участі в капіталі 2255 (0) (0)
Інші витрати 2270 (1) (5)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 287
збиток 2295 (5652) (855)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -179
Прибуток (збиток) від припиненої діяльностіпісля оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 108
збиток 2355 (5652) (1034)

II.СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованихта спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншимсукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -5652 -1034

III.ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 20623 26018
Витрати на оплату праці 2505 8937 8483
Відрахування на соціальні заходи 2510 3202 3010
Амортизація 2515 6183 4037
Інші операційні витрати 2520 3497 2601
Разом 2550 42442 44149

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 400533 400533
Скоригована середньорічна кількість простихакцій 2605 400533 400533
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -14.11 -2.58
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну простуакцію 2615 -14.11 -2.58
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Дохiд (виручка) вiд надання послуг, реалiзацiї товарiв визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань i вiдображається в облiку, коли реалiзацiю товарiв та надання послуг здiйснено протягом 9 мiсяцiвi 2013 р.: Чистий дохiд вiд реалiзацiї ( товарiв, робiт послуг) - 93590 тис.грн. Собiвартiсть реалiзацiї за 9 мiсяцiв 2013 р.-94886 тис.грн., в т.ч.вартiсть природного газу та вартiсть послуг iз транспортування природного газу магiстральними трубопроводами - 56941 тис.грн.,вартiсть скрапленого гвзу, придбаного для реалiзацiї через АГЗП -423 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи за 9 мiсяцiв 2013 - 451 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 1619 тис.грн. Iншi доходи за 9 мiсяцiв 2013 р- 46. Фiнансовi доходи - 112 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати Адмiнiстративнi витрати являють собою витрати на утримання апарату управлiння, у тому числi й заробiтна плата працiвникiв управлiнського апарату з обов’язковими вiдрахуваннями до державних фондiв, а також витрати на аудит, послуги банку та iнше. За 9 мiсяцiв 2013р. адмiнiстративнi витрати - 3218 тис.грн., в т.ч. матерiальнi витрати -275 тис.грн. Витрати на оплату працi - 1795 тис.грн. Соцiальнi нарахування - 643 тис.грн. Амортизацiя - 107 тис.грн. Iншi витрати - 398 тис.грн. Витрати на збут склали - 83 тис.грн. Чистий збиток за 9 мiсяцiв 2013 р. складає 5652 тис.грн Збиток на акцiю складає 14,11 грн.