АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.10.2013

Звіт за 3 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 24.07.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" за ЄДРПОУ 05524713
Територія   за КОАТУУ 5310700000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 35.22
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 37500 Полтавська обл. м. Лубни, вул. Л.Толстого,87
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 110643 0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Інші надходження 3095 1068 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 (101359) (0)
Праці 3105 (8429) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (4126) (0)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (8278) (0)
Інші витрачання 3190 (1193) (0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -5512 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації : фінансових інвестицій 3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від о триманих: відсотків 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 (0) (0)
необоротних активів 3260 (0) (0)
Виплати за деривативами 3270 (0) (0)
Інші платежі 3290 (0) (0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 (0) (0)
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 (0) (0)
Інші платежі 3390 (0) (0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -5512 0
Залишок коштів на початок року 3405 10597 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 5085 0

Керівник Кригiн I.П.
Головний бухгалтер Дроздова Н.I.

д/н