АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.10.2013

Звіт за 3 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 24.07.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" за ЄДРПОУ 05524713
Територія   за КОАТУУ 5310700000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 35.22
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 37500 Полтавська обл. м. Лубни, вул. Л.Толстого,87
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2013 р.

Стаття Код рядка Зареєстро-ваний капітал Капітал у дооцін-ках Додатко-вий капітал Резер-вний капітал Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток) Неопла-чений капітал Вилу - чений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 601 0 78750 8 -23440 0 0 55919
Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 601 0 78750 8 -23440 0 0 55919
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -5652 0 0 -5652
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -5652 0 0 -5652
Залишок на кінець року 4300 601 0 78750 0 -29092 0 0 50259

Керівник Кригiн I.П.
Головний бухгалтер Дроздова Н.I.

д/н