АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.10.2013

Звіт за 3 квартал 2013 року

Основні відомості про емітента

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію АОО 149516
Дата державної реєстрації 03.01.1995
Місцезнаходження м.Лубни, 37500, Л.Толстого,87
Статутний капітал (грн.) 600799.5
Чисельність працівників (чол.) 457
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі  
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 25.0004
Органи управління емітента Загальнi збори. Наглядова рада. Дирекцiя.
Посадові особи емітента Голова Наглядової ради : Бородiн К.В.- фiзична особа, акцiонер. Члени Наглядової ради: Загороднiй Р.В. - представник акцiонера- юридичної особи ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", Зубарев Д.Ю. - фiзична особа, акцiонер. Голова Ревiзiйної комiсiї : Тарашевський В.С.- фiзична особа, акцiонер, Миронюк Г.В. - представник акцiонера- юридичної особи ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", Чекiс I.В. - фiзична особа, акцiонер. Генеральний директор - Бородiн С.Ф. Члени дирекцiї: Дроздова Н.I.- головний бухгалтер, Кригiн I.П. - перший заступник генерального директора, головний iнженер, Максимов В.В. - заступник генерального директора по облiку газу, Митяй Т.М. -начальник ПЕВ, Ярмош О.А.- начальник служби по управлiнню персоналом, Овдiєнко В.М.- заступник головного iнженера, Бойчук А.М.- начальник ВТВ.
Засновники емітента Державний комiтет України по нафтi i газу, правонаступником якого є Мiнiстерствоенергетики та вугiльної промисловостi України, код ЄДРПОУ 37471933
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Товариство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.

Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи
35.23 Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи
43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiоннування