АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.10.2013

Звіт за 3 квартал 2013 року

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Iнформацiя про основнi показники господарської та фiнансової дiяльностi
ПАТ "Лубнигаз " обслуговує м.Лубни, Лубенський, Пирятинський, Гребiнкiвський та Оржицький райони. ПАТ "Лубнигаз " здiйснює транспортування природного газу розподiльними трубопроводами всiм категорiям споживачiв (населення, бюджетнi установи та органiзацiї, промисловi споживачi та iншi суб"єкти господарювання, суб"єкти господарювання, якi виробляють теплову енергiю), постачання природного газу (населення, бюджетнi установи та органiзацiї, частково промисловi споживачi та iншi суб"єкти господарювання), iншу дiяльнiсть (газифiкацiю, монтаж, установку лiчильникiв, врiзку та пуск газу), а також роздрiбну торгiвлю пальним (реалiзацiю скрапленого газу через АГЗП).
За 9 мiсяцiв 2013р. обсяг транспортування становить 103,182 млн.куб., що на 3,321 млн.куб.м менше в порiвняннi з фактом аналогiчного перiоду минулого року, обсяг постачання природного газу збiльшився на 0,872 млн.куб.м i становить 84,979 млн.куб.м . Доходи по транспортуванню та постачанню природного газу становлять 34016,4 тис. грн. без ПДВ i формувались виходячи з фактичних обсягiв поставленого та протранспортованого природного газу та дiючих протягом 9 мiсяцiв 2013 року тарифiв, введених Постановою НКРЕ України вiд 28.12.2011р. №152 (зi змiнами). Доходи по iншим видам робiт (послуг) склали 2731,3 тис.грн.без ПДВ та формувались в залежностi вiд попиту споживачiв та дiючих у товариствi розцiнок на данi види робiт (послуг).
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 9 мiсяцiв 2013 р.склав 93590 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (без адмiнiстративних витрат) складає 94886 тис.грн. Валовий збиток по ПАТ "Лубнигаз" отримано в сумi 1296 тис.грн., що на 1446 тис.грн. менше, нiж у минулому роцi. Адмiнiстративнi витрати - 3218 тис.грн. Чистий збиток за 9 мiсяцiв 2013 р. становить 5652 тис.грн.