АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.10.2013

Звіт за 3 квартал 2013 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о.генерального директора

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Кригiн I.П.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.10.2013

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2013 року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження м.Лубни, 37500, Л.Толстого,87
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05524713
1.5. Міжміський код та телефон, факс 053615-5569, 05361-76958
1.6. Електронна поштова адреса tmytyai@lubnygaz.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.10.2013

(дата)


2.2. Квартальна інформація розміщена на власній сторінці

http://lubnygaz.pat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.10.2013

(дата)