АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 24.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.09.2014
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" за ЄДРПОУ 05524713
Територія   за КОАТУУ 5310700000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи за КВЕД 35.22
Середня кількість працівників 467    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса 37500 Полтавська обл. м. Лубни, вул. Л.Толстого,87
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2014

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 62 228 113
первісна вартість 1001 171 364 171
накопичена амортизація 1002 109 136 58
Незавершені капітальні інвестиції 1005 406 1057 75
Основні засоби: 1010 88041 83991 86243
первісна вартість 1011 276351 276693 260724
знос 1012 188310 192702 174481
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 88509 85276 86431
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1348 2380 1449
Виробничі запаси 1101 1339 2321 1449
Незавершене виробництво 1102 0 0 231
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 9 59 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 30 30 30
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 28945 6882 21988
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
1279 7891 194
з бюджетом 1135 1 177 4
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 170 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 391 1420 156
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 9526 6589 2140
Готівка 1166 1 2 0
Рахунки в банках 1167 9520 6580 2140
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 7512 7150 4764
Усього за розділом II 1195 49032 32519 30956
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 137541 117795 117387

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 601 601 601
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 82820 81527 75934
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 8 8 8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -24014 -36404 -22974
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 59415 45732 53569
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 6003 6003 7312
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 6073 5965 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 12076 11968 7312
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 1951
Векселі видані 1605 558 558 556
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 692 325 0
за товари, роботи, послуги 1615 50164 37724 43223
за розрахунками з бюджетом 1620 1569 439 1972
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 338 240 452
за розрахунками з оплати праці 1630 735 525 985
за одержаними авансами 1635 6612 18581 3543
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 1007 874 0
Доходи майбутніх періодів 1665 108 127 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 4267 702 3824
Усього за розділом IІІ 1695 66050 60095 56506
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 137541 117795 117387

Примітки:
У роздiлi Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Керівник

 

(підпис)

Бородiн С.Ф.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Дроздова Н.I.