АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 24.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.09.2014
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" за ЄДРПОУ 05524713

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2014 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 77984 93590
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 87744 ) ( 94886 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
0 0
 збиток 2095 ( 9760 ) ( 1296 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 111 451
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 3832 ) ( 3218 )
Витрати на збут 2150 ( 85 ) ( 83 )
Інші операційні витрати 2180 ( 684 ) ( 1619 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 14250 ) ( 5765 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 660 112
Інші доходи 2240 1297 46
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 96 ) ( 44 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1 ) ( 1 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 12390 ) ( 5652 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 12390 ) ( 5652 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -12390 -5652

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 20842 20623
Витрати на оплату праці 2505 11073 8937
Відрахування на соціальні заходи 2510 3690 3202
Амортизація 2515 6017 6183
Інші операційні витрати 2520 2914 3497
Разом 2550 44536 42442

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 400533 400533
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 400533 400533
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -30.93 -14.11
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -30.93 -14.11
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: У роздiлi Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.


Керівник

 

(підпис)

Бородiн С.Ф.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Дроздова Н.I.