АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 24.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Iнформацiя про пiдприємство
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Лубнигаз” ( код за ЄДРПОУ – 05524713) є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Лубнигаз”. Назву змiнено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.05.2011 вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514 вiд 17.09.2008. Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Лубнигаз» (надалi - ПАТ «Лубнигаз» або Товариство) є правонаступником за всiма правами та обов»язками Вiдкритого акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Лубнигаз», яке утворене вiдповiдно до Указу Президента України «Про корпоратизацiю пiдприємств» вiд 15 червня 1993 року № 210/93 шляхом перетворення Державного пiдприємства по газопостачанню та газифiкацiї «Лубнигаз» у Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Лубнигаз».
Юридична адреса Товариства:37503 Полтавська область м. Лубни вул.Л.Толстого,87
Перелiк видiв дiяльностi за КВЕД-2010, якi має право здiйснювати Товариство:
35.22 розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи;
34.23 торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи;
43.22 монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування;
71.12 дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування у цих сферах ;
47.30 роздрiбна торгiвля пальним.
Представлення про вiдповiдальнiсть
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi з 01.01.2012 року вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 1 “Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».
Керуючись МСФЗ (IFRS) 1, Товариство вибрало першим звiтним перiодом рiк, який закiнчується 31.12.2012 р. За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком , що завершився 31.12.2011 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. Iз цiєї дати фiнансова звiтнiсть ПАТ «Лубнигаз» складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, якi дiють на дату складання звiтностi. Товариством , вiдповiдно до вимог МСФЗ (IFRS) 1, про складання вхiдного балансу за МСФЗ, було здiйснено трансформацiю даних Балансу станом на 01.01.2012 року. Змiни, пов»язанi з переходом на МСФЗ, вiдображенi шляхом коригування вiдповiдних статей балансу в кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком на початок 2012 року.
Основи складання звiтностi та основнi облiковi принципи
Фiнансова звiтнiсть Товариства за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається за 3 квартал 2014 року.
Визнанню належать всi активи i зобовязання.якi вiдповiдають критерiям.згiдно МСФЗ. Всi визнанi фiнансовi активи та фiнансовi зобов»язання, оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi або справедливiй вартостi.
Облiкова полiтика ПАТ «Лубнигаз» регламентується Законодавством України та Наказом по пiдприємству « Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику».
Товариством використовується форма ведення бухгалтерського облiку з використанням програмного забезпечення, вiдповiдно вимогам чинного законодавства України стосовно бухгалтерського облiку. Пiд час ведення бухгалтерського облiку та пiдготовки фiнансової звiтностi використовувались тi професiональнi судження та положення систем облiку, якi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової звiтностi. На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика залишалася незмiнною.
Дата фiнансової звiтностi 30.09.2014, перiод звiтностi – IIIквартал 2014 року.
Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України. Межа суттєвостi для статей фiнансової звiтностi встановлена на рiвнi 1 000 грн. . Основоположнi припущення, якими керувалися при складанi фiнансової звiтностi: - принцип облiкового нарахування, - принцип безперервного функцiонування.
Огляд основних принципiв бухгалтерського облiку
Основнi засоби та нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи i основнi засоби первiсно оцiнюються за собiвартiстю. Пiсля визнання активом об'єкти нематерiальних активiв i основних засобiв облiковуються в фiнансовiй звiтностi за їх собiвартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi (модель собiвартостi). Основними засобами визнаються активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть бiльше 2 500 грн. Термiни корисного використання основних засобiв встановлюються постiйно дiючою комiсiєю. Нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним методом з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством та лiквiдацiйної вартостi основних засобiв .
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв 276693 тис.грн., знос 192702 тис.грн. та залишкова вартiсть основних засобiв 83991тис. грн
Пiдприємство немає бiологiчних активiв.
Нематерiальнi активи станом на 30.09.2014 року 228 тис.грн.
Фiнансовi iнвестицiї станом на 30.09.2014 року вiдсутнi
Запаси
Запаси товариства вiдображенi за справедливою вартiстю. Одиницею облiку запасiв є кожне найменування цiнностей. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуючих предметiв при їх вiдпуску в експлуатацiю повнiстю списуються на витрати пiдприємства. Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписуються уповноваженими особами, за середньозваженою собiвартiстю.
Запаси оцiнюють за найменшою вартiстю: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Зменшення вартостi запасiв вiдображається як нарахування резерву на знецiнення запасiв.Сума транспортно-заготiвельних витрат узагальнюється на окремому субрахунку облiку запасiв та щомiсячно розподiляється мiж сумою залишку запасiв станом на кiнець звiтного мiсяця i сумою запасiв, що вибули (використанi у виробництвi, реалiзованi, безоплатно переданi тощо) у звiтному мiсяцi.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть визнається за методом нарахувань, тобто результати угод i iнших подiй признаються при їх настаннi i враховуються в тому звiтному перiодi, а також вiдображаються у фiнансовiй звiтностi тих перiодiв, в яких вони сталися. Для визначення величини резерву сумнiвних боргiв використовується метод застосування сумнiвностi виходячи з платоспроможностi окремих (конкретних) дебiторiв.
Зобов»язання
Облiк та визнання зобов’язань i резервiв в Товариствi здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 Зобов’язання класифiкуються на довгостроковi (строк погашення бiльш нiж 12 мiсяцiв) та поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв). Поточна кредиторська заборгованiсть враховується та вiдображається в Балансi по первiснiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi подiї в минулому має юридичнi або фактичнi зобов’язання, для врегулювання яких з бiльшою ступеню вiрогiднiстю знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Товариство визнає в якостi резервiв-резерв вiдпусток, який формується щомiсячно, виходячи з фонду оплати працi i розрахункового оцiночного коефiцiєнта.
Товариство визнає умовнi зобов’язання, виходячи з їх критерiєв визнання та оцiнку вiрогiдностi їх виникнення i сум погашення, отриманої вiд експертiв.
Довгостроковi зобов»язання товариства в сумi 5965 тис.грн. являють собою реструктуризований ( на виконання п.2.6 Закону України «Про деякi питання заборгованостi за спожитий природний газ та електричну енергiю») борг перед ДК «Газ України» за природний газ ( поставлений у 2010 роцi) згiдно договору про реструктуризацiю заборгованостi.
Короткостроковi кредити банкiв станом на 30.09.2014 року вiдсутнi.
Грошовi кошти i їх еквiваленти
Грошовi кошти Товариства зберiгаються на поточних банкiвських рахунках. Облiк грошових коштiв i розрахункiв готiвковими грошовими коштами здiйснюється Товариством згiдно чинного законодавства стосовно ведення касових операцiй.
Обмеження права Товариства на користування грошовими коштами - вiдсутнi.
Власний капiтал.
Власний капiтал ПАТ «Лубнигаз» станом на 30.09.2014 року складається з:
Статутного капiталу в сумi 601,0 тис. грн.;
Резервного капiталу в сумi 8,0 тис.грн;
Непокритий збиток в сумi –36404тис.грн.
Додатковий капiтал в сумi 81527 тис.грн.
В порiвняннi iз початком року власний капiтал зменшився на 13683 тис.грн.
У складi власного капiталу (iнший додатковий капiтал) рахується вартiсть основних засобiв, отриманих Компанiєю вiд Держави згiдно договору про надання на правi господарського вiдання державного майна, яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї, облiковується на балансi господарського товариства з газопостачання та газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд його основного виробництва, який дiє до моменту вiдчудження майна з державної власностi, а також прийнятих на баланс згiдно рiшень органiв мiсцевого самоврядування.
Статутний фонд складає 601 тис.грн., який розподiлено на 400533 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1.50 грн. У 3 кварталi 2014 року змiни до Статутного капiталу не вносилися.
Нерозподiлений прибуток. Облiк непокритого збитку здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Залишок непокритого збитку в балансi станом на 30.09 2014 року становить 36404,0 тис. грн.. Зростання непокритого збитку вiдбулося внаслiдок отриманого в 3 кварталi 2014 року збитку в розмiрi 12390 тис. грн..
Доходи визначенi згiдно з вимогами МСБО (IAS) 18 "Виручка".
Дохiд (виручка) вiд надання послуг, реалiзацiї товарiв визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань i вiдображається в облiку, коли реалiзацiю товарiв та надання послуг здiйснено протягом звiтного перiоду.:Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 9 мiсяцiв 2014 року складає 77984 тис. грн., в тому числi доходи вiд реалiзацiї природного газу склали 46614 тис. грн., доходи вiд транспортування газу склали 25962 тис. грн. , постачання природного газу – 2902 тис.грн., iншої дiяльностi – 2506 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи - 111 тис.грн. Iншi доходи за 9 мiс. 2014 р - 1297. Фiнансовi доходи - 660 тис.грн.
Витратами звiтного перiоду товариство визнає зменшення активiв або збiльшення зобов»язань , що призводять до зменшення власного капiталу та за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати товариства у звiтному перiодi наступнi: Собiвартiсть реалiзацiї - 87744 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 684 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати Адмiнiстративнi витрати являють собою витрати на утримання апарату управлiння, у тому числi й заробiтна плата працiвникiв управлiнського апарату з обов’язковими вiдрахуваннями до державних фондiв, а також витрати на аудит, послуги банку та iнше. За 9 мiсяцiв 2014 р.. адмiнiстративнi витрати - 3832 тис.грн., в т.ч. матерiальнi витрати - 357 тис.грн. Витрати на оплату працi - 2190 тис.грн. Соцiальнi нарахування - 732 тис.грн. Амортизацiя - 113 тис.грн. Iншi витрати - 440 тис.грн. Витрати на збут склали - 85 тис.грн. Чистий збиток за 9 мiс. 2014 р. складає 12390 тис.грн. Збиток на 1 акцiю складає 30.93 грн.
Звiт грошових коштiв за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної ) дiяльностi.

Залишок коштiв на початок звiтного перiоду 9526 тис. грн..
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить ( -1921 тис. грн.) (видаток).
Чистий рух коштiв вiд iнвестацiйної дiяльностi за звiтний перiод становить ( -1016 тис. грн.).
Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду 6589 тис. грн..
Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.

Станом на 30.09.2014 року власний капiтал складається з Зареєстрованого капiталу, Додаткового капiталу, Резервного капiталу i Непокритих збиткiв. Сума власного капiталу на кiнець звiтного перiоду - 45732 тис.грн.
Зареєстрований капiтал (Статутний капiтал) становить 600799,50 гривень, подiлений на 400533 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю1,50 грн. Змiн у складi статутного капiталу протягом звiтного перiоду не було.
Члени виконавчого органу не мають у власностi акцiй товариства.
Перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi перевищують 5%
ПАТ «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» 100135 шт. 25,0004%
ТОВ «Iнвестицiйна компанiя «ФIНЛЕКС-IНВЕСТ» 104137 шт 25,9996%
Компанiя «AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD» 100080 шт 24,9867%
Компанiя «GREEN ENERGY CAPITAL INVESTMENT» 78000 шт 19,4741%


д/н

д/н

д/н