АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 24.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АОО 149516
3. Дата проведення державної реєстрації 03.01.1995
4. Територія (область) Полтавська область
5. Статутний капітал (грн.) 600799.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 25.0004
8. Середня кількість працівників (осіб) 467
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мсiцевi (локальнi) трубопроводи; 35.23 Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи; 43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування;
10. Органи управління підприємства Вищим органом управлiння акцiонерного товариства є загальнi збори акцiонерiв,якi скликаються не рiдше одного разу на рiк. З метою захисту iнтересiв акцiонерiв в перiод мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв обрано Наглядову раду (протокол ЗЗА №17 вiд 20.06.2013 р.). Виконавчим органом , який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства є дирекцiя, обрана Наглядовою радою (протокол засiдання НР №5/12 вiд 21.12.2012 р.) Ревiзiйна комiсiя, обрана загальними зборами акцiонерiв (протокол ЗЗА №17 вiд 20.06.2013 р.), є органом, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
"БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"
2) МФО банку 300120
3) Поточний рахунок 2600835987102
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку д/в
6) Поточний рахунок д/в