АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 24.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Бородiн С.Ф.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.10.2014

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 05524713
4. Місцезнаходження м.Лубни, 37500, Л.Толстого,87
5. Міжміський код, телефон та факс 053615-5569, 05361-76958


II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.10.2014

(дата)


2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

http://lubnygaz.pat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.10.2014

(дата)