АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 24.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів  
10. Інформація про заміну управителя  
11. Інформація про керуючого іпотекою  
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
19. Примітки
Товариство не приймало участi у створеннi та не створювало юридичних осiб. Посада корпоративного секретаря у товариствi вiдсутня. Товариство не здiйснювало реєстрацiю випуску облiгацiй. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало реєстрацiю випуску iнших цiнних паперiв. Товариство не здiйснювало реєстрацiю випуску похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, про замiну управителя, про керуючого iпотекою, про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом, про iпотечне покриття, про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв емiтента не подається - Товариство не здiйснювало реєстрацiю випуску iпотечних облiгацiй , iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. Фiнансова звiтнiсть звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не подається - Товариство подає фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi.