АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 17.03.2017

Особлива інформація на 17.03.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Бородiн Сергiй Федорович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

17.03.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 37503, Полтавська обл., м.Лубни, Л.Толстого,87
4. Код за ЄДРПОУ 05524713
5. Міжміський код та телефон, факс 05361-52237, 05361-76958
6. Електронна поштова адреса Tmytyai@lubnygaz.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http:// lubnygaz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

17.03.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}