АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 17.03.2017

Особлива інформація на 17.03.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.03.2017ОбраноЧлен дирекцiїФедоричев Iгор Валерiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Лубнигаз» (протокол № 12/16 вiд 17.03.2017р.) обрано на посаду члена дирекцiї ПАТ «Лубнигаз» Федоричева Iгоря Валерiйовича, заступника генерального директора по виробництву. Повноваження новообраного члена дирекцiї набувають чинностi з 17.03.2017 р. до закiнчення строку, на який було ранiше обрано Дирекцiю товариства, а саме до 20.12.2018 р (включно). Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: завiдувач сектору НКРЕКП у Полтавськiй областi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.