АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Особлива інформація на 27.04.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

125.04.201760000.000113782.00052.732
Зміст інформації:
Предмет правочину: вчинення правочинiв щодо експлуатацiї газорозподiльних систем та їх складових вiдповiдно до вимог Постанови КМУ вiд 21.02.2017 р. № 95 сукупною вартiстю 60000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 60000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 113782 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 52,7324 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 382783 Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 382709 Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 282574 Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного статутом товариства не визначенi.