АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 22.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); В липнi 1965 р. наказом Мiнiстра житлово- комунального господарства була створена Лубенська контора газового господарства в складi Тресту "Полтавагаз". В 1993 р. Лубенська контора газового господарства вiдокремилась вiд об'єднання "Полтавагаз" i стала державним пiдприємством. ВАТ "Лубнигаз" засноване вiдповiдно до наказу Державного комiтету України по нафтi i газу "Держкомнафтогаз" вiд 06.05.1994 р. №190 шляхом перетворення державного пiдприємства "Лубнигаз" у Вiдкрите акцiонерне товариство, вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993 р. №210/93. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.05.2011р. змiнено назву на Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз".
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; До складу Товариства входять наступнi райони газопостачання: 1. Мiсто Лубни та Лубенський район; 2. Пирятинський район газопостачання; 3. Гребiнкiвський район газопостачання; 4. Оржицький район газопостачання.
Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 456 чол. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 10 чол. Середня чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня - 5 чол. Фонд оплати працi за 2014 рiк - 15631,4 тис.грн., що становить 112,8% до ФОП за 2013 рiк (13856,0 тис.грн.) Протягом 2014р. товариство дотримувалось вимог Галузевої угоди щодо встановлення розмiру мiсячної тарифної ставки робiтника першого розряду на рiвнi не нижче 100% прожиткового мiнiмуму, встановленого державою для працездатних осiб. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв потребам товариства. Одним iз прiоритетних напрямкiв кадрової полiтики є професiйне навчання кадрiв, спрямоване на пiдвищення якостi професiйного складу працiвникiв, забезпечення високої продуктивностi працi, конкурентноспроможностi на ринку працi.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емiтент з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводить спiльної дiяльностi.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не мали мiсця протягом звiтного перiоду.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" ПАТ "Лубнигаз" дотримувалося основних принципiв ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi згiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Iнформацiя розкривається детально в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної до мiжнародних стандартiв".
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; -Послуги по транспортуванню природного газу розподiльними трубопроводами;
-Постачання природного газу за регульованими тарифами;
-Послуги по iншiй дiяльностi (встановлення лiчильникiв, газифiкацiя квартир, видача технiчних умов, виконання проектної документацiї, врiзка та пуск газу, здiйснення повiрки та ремонту побутових лiчильникiв)
Основним i єдиним джерелом фiнансування витрат, пов'язаних з обслуговуванням та експлуатацiєю систем газопостачання , стабiльної роботи товариства є тарифи на послуги з транспортування та постачання природного газу споживачам, якi складають 93% в загальних доходах ПАТ. Дiючi тарифи по наданню послуг по транспортуванню та постачанню природного газу низькi, не вiдшкодовують економiчно обгрунтованих витрат пiдприємства на обслуговування систем газопостачання, тому данi види дiяльностi є збитковими. Товариство постiйно знаходиться у складному фiнансовому станi.
Фактично за результатами дiяльностi товариства за 2014 рiк одержано збиток 8197 тис. грн. На величину збитку отриманого в 2014 роцi вплинуло:
-недоотримання доходiв в зв'язку зi зменшенням фактичних обсягiв транспортування та постачання природного газу в порiвняннi з обсягами, передбаченими дiючими тарифами. Так, в результатi зменшення обсягiв по транспортуванню природного газу на 21,256 млн. куб. м (12,1%) та постачання природного газу на 20,047 млн. куб. м (14,6%), недоотримано тарифної виручки в сумi 7,4 млн.грн.
-значне збiльшення цiни на газ для виробничо-технологiчних потреб, не передбачене дiючим тарифом;
-проведення перерахунку вартостi спожитого газу населенням, в результатi якого отримано збиток в сумi 2,2 млн.грн.
Надання послуг має виражений сезонний характер. Сезонне споживання природного газу населенням i бюджетними установами, якi використовують бiльшу частину газу в опалювальний перiод, має великий вплив на фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi 5 рокiв (2010-2014р.р.) за рахунок власних коштiв пiдприємства були виконанi роботи по капiтальному ремонту газопроводiв на суму 7845,3 тис.грн., реконструкцiї та будiвництву (ГРП,ШРП, будiвлi, СКЗ) на суму 6119,5 тис.грн., придбано обладнання, що не входить до кошторису будов на суму 1370,2 тис.грн., придбано (виготовлено) iнших необоротних активiв на суму 7603,5 тис.грн., в т.ч. встановлено лiчильникiв газу населенню згiдно iнвестицiйної програми на виконання Закону України "Про забезпечення комерцiйного облiку природного газу" на суму 6923,2 тис.грн.).
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, мiж емiтентом i вищевказаними особами протягом звiтного року вiдсутнi.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основнi засоби Компанiї облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби".
Основними засобами визнаються матерiальнi активи Компанiї, очiкуваний строк корисного використання яких бiльш одного року та якi використовуються у виробництвi, здачi в оренду iншим компанiям чи для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй.
Встановлена межа суттєвостi, вiдносно визнання основних засобiв, у розмiрi 2500,00 грн. (без врахування ПДВ).
Основнi засоби Компанiї облiковуються по об'єктам. Об'єкти основних засобiв класифiкуються за окремими групами:

Група основних засобiв Строк корисного використання Метод нарахування амортизацiї
Будiвлi та споруди 30-50 рокiв Прямолiнiйний
Машини та обладнання 5-15 рокiв Прямолiнiйний
Транспортнi засоби 5-10 рокiв Прямолiнiйний
Комп'ютерна та офiсна технiка 3-5 рокiв Прямолiнiйний
Меблi 4-7 рокiв Прямолiнiйний

Компанiя використовує метод оцiнки основних засобiв за iсторичною вартiстю. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення.

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих полiпшень та модернiзацiй основних засобiв капiталiзуються.

Станом на 31.03.2010 року на виконання вимог п. 16 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 зi змiнами i доповненнями та пункту 1.2.6 Наказу про облiкову полiтику ПАТ "Лубнигаз" проведено дооцiнку всiх об'єктiв групи основних засобiв "Будинки, споруди та передавальнi пристрої". Для проведення дооцiнки основних засобiв пiдприємством було залучено фахiвця по проведенню експертної оцiнки основних засобiв. В результатi здiйснена дооцiнка групи основних засобiв "Будинки, споруди та передавальнi пристрої", в тому числi державного майна, що не пiдлягає приватизацiї та знаходилось у користуваннi товариства вiдповiдно договору, укладеного з Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" (дiяв до 25.03.2013р.). Загальна сума дооцiнки склала 55 251 тис.грн. в тому числi держмайна - 47 839 тис. грн.
Мiж ПАТ "Лубнигаз" та Мiнiстерсвом енергетики та вугiльної промисловостi України 26.03.2014року укладено договiр про надання на правi господарського вiдання державного майна, яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї, облiковується на балансi господарського товариства з газопостачання та газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд його основного виробництва, який дiє до моменту вiдчудження майна з державної власностi.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; -Змiни законодавства та його неврегульованiсть вiдносно дiяльностi пiдприємств нафтогазового комплексу;
-Невiдповiднiсть тарифiв на транспортування та постачання природного газу, затверджених НКРЕ України економiчно обгрунтованим витратам пiдприємства по обслуговуванню систем газопостачання;
-Нестабiльнiсть економiчної ситуацiї;
-Рiст цiн, низька платоспроможнiсть населення.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; У 2014р. товариству нараховано штрафних санкцiй на суму 271,0 тис. грн.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Пiдприємство знаходиться на самофiнансуваннi, iнвестицiї вiдсутнi.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; За звiтний перiод усi укладенi договори виконанi.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Для забезпечення надiйної, безаварiйної експлуатацiї систем газопостачання Товариство розробило Iнвестицiйну програму на 2015 рiк, згiдно якої планується ремонт та реконструкцiя основних засобiв, встановлення лiчильникiв газу населенню.
Для полiпшення фiнансового стану товариства та забезпечення рентабельної роботи необхiднi затвердженi тарифи на послуги з транспортування та постачання природного газу, якi покриватимуть в повному обсязi витрати для утримання газотранспортної системи в надiйному станi. Розвиток нових напрямкiв дiяльностi. Оптимiзацiя витрат.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Кошти на дослiдження та розробки у звiтному перiодi пiдприємством не видiлялись.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; За 2014р. до господарських судiв подано товариством позовних заяв по споживачам боржникам (юридичним особам) 11 позовних заяв на суму 102,0 тис.грн., задоволено 10 заяв.
Товариство виступало Позивачем у позовних заявах про стягнення суми боргу та штрафних санкцiй за спожитий природний газ до Сазонiвської сiльської ради, Вiкторiйської сiльської ради, Лубенського комунального пiдприємства "Житло", товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Шляхрембуд", товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Яромир-Агро", вiддiл освiти та спорту Гребiнкiвської РДА, Новомартиновський сiльський комiтет, публiчне акцiонерне товариство "Велика Круча".
Також ПАТ "Лубнигаз" виступило Вiдповiдачем у 3 позовах, за заявами приватного пiдприємства "СКАЙ-ПЛЮС", дочiрня компанiя "Газ України" та управлiння пенсiйного фонду України в м.Лубни.
До мiсцевих судiв Лубенського, Гребiнкiвського, Пирятинського, Оржицького районiв ПАТ "Лубнигаз" у 2014 роцi пiдготовлено та направлено 75 заяв про видачу судових наказiв про стягнення заборгованостi за природний газ з фiзичних осiб на загальну суму 234 856,00грн. Задоволено 66 заяв на суму 206 640,70 грн.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iнформацiя про результати та аналiз господарської дiяльностi ПАТ "Лубнигаз" за 2010 рiк, 2011 рiк, 2012 рiк, 2013 рiк, 2014 рiк
1.Протяжнiсть переданих у користування розподiльних
газопроводiв, якi є на балансi товариства (км) 2024,41 2206,8 2439,33 2517,75 2567,02
2. Кiлькiсть газифiкованих квартир (шт.) 66520 66744 66913 67214 67314
3. Обсяг протранспортованого газу (млн.куб.м.) 183,85 187,445 178,384 163,81 154,417
4. Обсяг, передбачений тарифом на транспортування 235,0 217,9 193,352 191,487 175,673
5. Обсяг поставленого газу (млн.куб.м.) 135,30 145,165 131,93 133,55 117,260
6. Обсяг, передбачений тарифом на постачання 153,6 140,0 140,76 140,76 137,307
7. Недоотримано доходу через невiдповiднiсть
фактичних обсягiв передбаченим в тарифах (тис.грн.) 4826,8 1536,8 4272,8 7380,1 7350
8.Прибуток/збиток вiд транспортування та
постачання природного газу (тис. грн..) -11462,7 -361,0 -2755,6 -2943,3 -7802,5