АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 22.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiчень-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32996030
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 36022, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Ленiна, 91
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 3422, 24.06.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в, д/в, д/в, д/в
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУБНИГАЗ" Керiвництву ПАТ "ЛУБНИГАЗ" Власникам цiнних паперiв ПАТ "ЛУБНИГАЗ" ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування товариства ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУБНИГАЗ" Код ЄДРПОУ 05524713 Мiсцезнаходження 37500, м. Лубни, ул. Льва Толстого, буд. 87 Вiдомостi про державну реєстрацiю 1586 120 0000 000021 вiд 03.01.1995 р.. Орган державної реєстрацiї Виконавчий комiтет Лубенської мiської ради Аудиторську перевiрку проведено згiдно з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2013, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 24.12.2014 № 304/1 (надалi - МСА), Закону України " Про аудиторську дiяльнiсть ", Закону України "Про акцiонернi товариства" (зi змiнами та доповненнями) вiд 17.09.2008 №514-VI, Положення з нацiональної практики аудиту 1 затверджене АПУ вiд 20.12.2013р. №286/12. Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУБНИГАЗ", що додається, яка включає : " Баланс (Звiт про фiнансовий стан) форма №1 станом на 31 грудня 2014 року. " Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) форма №2 за 2014 рiк. " Звiт про рух грошових коштiв форма №3 (за прямим методом) за 2014 рiк. " Звiт про власний капiтал форма №4 за 2014 рiк. " Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Обсяг аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУБНИГАЗ" за 2014 рiк вiдповiдає вимогам МСА 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту ", МСА 220 " Контроль якостi аудиту фiнансової звiтностi ", МСА 500 " Аудиторськi докази " i базується на процедурах, якi безпосередньо визначенi аудитором, згiдно професiйного судження, Мiжнародних стандартiв аудиту та вважаються необхiдними для досягнення мети аудиту - одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Рiвень суттєвостi проведення аудиту фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУБНИГАЗ" за 2014 рiк встановлювався у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту", внутрiшнiх положень аудиторської фiрми "Сiчень-Аудит", професiйного судження аудитора, шляхом визначення характеру, розрахунку та обсягу аудиторських процедур, а також оцiнюючи наслiдки викривлень. Аудит фiнансової звiтностi за 2014 рiк суб'єкта господарювання, що перевiряється, включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Ця фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУБНИГАЗ" станом на 31.12.2014 року складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, з представленням порiвняльної iнформацiї по вiдношенню до попереднього звiтного перiоду 2013 року. Ми вважаємо, що нами отриманi достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази i результат проведеної нами аудиторської перевiрки забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки, щодо фiнансових звiтiв. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ Управлiнський персонал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУБНИГАЗ" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок помилки або iнших обставин чи шахрайства. Керiвництво суб'єкта господарювання, який перевiряється, повинно постiйно пiдтримувати вiдповiднiсть i ефективнiсть систем облiку та внутрiшнього контролю по пiдприємству. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку. На нашу думку, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть " фiнансовi звiти ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУБНИГАЗ" базуються на прийнятiй облiковiй полiтицi пiдприємства та вiдповiдають вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки Згiдно вимог Мiжнародного стандарту аудиту 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора " даний аудиторський висновок є умовно-позитивний. Iнвентаризацiю основних засобiв, малоцiнних активiв, запасiв, дебiторської та кредиторської заборгованостi на дату складання фiнансової звiтностi суб'єкта господарювання, який перевiряється, проведено без участi незалежного аудитора. Протягом обґрунтованого перiоду часу проведення аудиту нами не на всi запити було отримано письмове пiдтвердження, щодо сум дебiторської i кредиторської заборгованостi, якi знаходили документальне пiдтвердження в облiкових даних. Умовно-позитивна думка Аудиторською фiрмою, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть питань, якi наведенi у попередньому абзацi, пiдтверджується, що фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан компанiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУБНИГАЗ" станом на 31.12.2014 року, її фiнансовi результати, рух грошових коштiв i змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт аудитора щодо розкриття iншої iнформацiї емiтента 1. Ми отримали i перевiрили iнформацiю стосовно вартостi чистих активiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУБНИГАЗ". Вартiсть чистих активiв (49303 тис. грн.) бiльше статутного капiталу (601 тис. грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. 2. Нами отримана i розглянута iнша iнформацiя з метою виявлення суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається та подається разом з фiнансовою звiтнiстю. Ми виявили, що суттєвих невiдповiдностей не встановлено. 3. Ми отримали i перевiрили iнформацiю про виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що виконання здiйснених правочинiв схвалено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №18 вiд 28.04.2014 р.) 4. Ми отримали i перевiрили iнформацiю стосовно стану корпоративного управлiння i внутрiшнього аудит ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУБНИГАЗ". Протягом звiтного року в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУБНИГАЗ" функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Дирекцiя та Ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння затверджено загальними зборами товариства. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом та Положенням про Наглядову раду, Положенням про Дирекцiю, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Положенням про Загальнi збори акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Щорiчнi Загальнi збори акцiонерiв на протязi 2014 року вiдбулись 28.04.2014 р. Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради товариства вiдповiдають термiнам визначеним ЗУ "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту товариства. Протягом звiтного року Дирекцiя товариства здiйснювала поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння аудиторська фiрма може зробити висновок: прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Статуту товариства та вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". 5. Нами отримана i перевiрена iнформацiя стосовно iдентифiкацiї й оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi, у вiдповiдностi до вимог МСА 315 для отримання розумiння дiяльностi суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, аудиторською компанiєю отримано розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та управлiння, структуру i спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї суб'єкта господарювання i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнка та огляд фiнансових результатiв, отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу про вiдповiдальнiсть, встановлення i пiдтримання внутрiшнього контролю для запобiгання та виявлення фактiв шахрайства. Ми не встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного невiдображення операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю, записи i документи як достовiрнi. На дату надання висновку, подiй пiсля звiтної дати, якi не знайшли вiдображення в данiй фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан замовника, аудитором не виявлено. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiчень-Аудит" Код ЄДРПОУ 32996030 Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ №3422 вiд 24.06.2004 року рiшення №136 АПУ, з термiном дiї до 27.03.2019 р. ПIБ аудитора, серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Олiмпiюк Iгор Миколайович (Сертифiкат №007179 серiї "А", виданий рiшенням Аудиторської палати України, рiшення №-45 вiд 16 травня 1996 року з термiном дiї до 16 травня 2020 року) Мiсцезнаходження 36022, м. Полтава, вул. Ленiна, 91 Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг Рiшення АПУ вiд 22.12.2011 р. №244/5 Основнi вiдомостi про умови Договору: Договiр на проведення аудиту №34 вiд 23.03.2015 року . Час проведення аудиту з 23 березня 2015 року по 07 квiтня 2015 року. Складено "07" квiтня 2015 року. Директор (аудитор) аудиторської фiрми Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiчень-Аудит" I. М. Олiмпiюк
д/н
д/н
д/н