АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 22.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бородiн Сергiй Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, 152102, 17.03.1999, Краснодонським МВ УМВС України в Луганськiй областi
4) рік народження** 1952
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Радник голови правлiння ПАТ "Лубнигаз", начальник мiжрайонного управлiння газового господарства ВАТ "Луганськгаз".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.12.2012, три роки
9) опис Обраний рiшенням Наглядової ради (протокол №5/12 вiд 21.12.2012р.) термiном на 3 роки. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно Положення про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Член дирекцiї, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дроздова Наталiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 387147, 27.06.2002, Лубенським МРВ УМВС України у Полтавськiй областi
4) рік народження** 1956
5) освіта** Вища, Харкiвський iнститут iнженерiв мiського господарства
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 1997р. -головний бухгалтер ПАТ "Лубнигаз"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.12.2013, три роки
9) опис Посадова особа обрана рiшенням Наглядової ради ПАТ "Лубнигаз" (протокол № 5/12 вiд 21.12.2012р.) термiном на 3 роки. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства, Положенням про дирекцiю та посадовою iнструкцiєю. Винагороду отримує згiдно Положення про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бойчук Андрiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СС, 261098, 16.04.1997, Iвано-Франкiвським УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження** 1974
5) освіта** Вища, Iвано-Франкiвський Державний технiчний унiверситет нафти та газу
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 2009 р.- начальник ВТВ ПАТ "Лубнигаз"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.12.2012, три роки
9) опис Посадова особа обрана рiшенням Наглядової ради ПАТ "Лубнигаз" (протокол № 5/12 вiд 21.12.2012р.) термiном на 3 роки. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно Положення про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Митяй Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 650847, 20.05.1998, Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй областi
4) рік народження** 1968
5) освіта** Вища, Полтавський сiльськогосподарський iнститут
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 2007р. - начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ "Лубнигаз"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.12.2012, три роки
9) опис Посадова особа обрана рiшенням Наглядової ради ПАТ "Лубнигаз" (протокол № 5/12 вiд 21.12.2012р.) термiном на 3 роки. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно Положення про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Максимов Вiктор Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
4) рік народження** 1968
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Комерцiйний директор ПАТ "Миколаївгаз", начальник СКВГС ПАТ "Лубнигаз".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.12.2012, три роки
9) опис Посадова особа обрана рiшенням Наглядової ради (протокол №5/12 вiд 21.12.2012 р.) термiном на 3 роки. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно Положення про дирекцiю. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ярмош Оксана Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 768895, 18.11.1998, Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй областi
4) рік народження** 1973
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Економiст ПАТ "Лубнигаз", з 2012р. працює начальником служби по управлiнню персоналом ПАТ "Лубнигаз",
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.12.2012, три роки
9) опис Посадова особа обрана рiшенням Наглядової ради (протокол №5/12 вiд 21.12.2012 р.) термiном на 3 роки. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно Положення про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Овдiєнко Вiталiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
4) рік народження** 1975
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Провiдний iнженер ВТВ ПАТ "Лубнигаз", з 2013р.- заступник головного iнженера ПАТ "Лубнигаз"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.12.2012, три роки
9) опис Посадова особа обрана рiшенням Наглядової ради (протокол №5/12 вiд 21.12.2012 р.) термiном на 3 роки. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно Положення про дирекцiю. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бородiн Костянтин Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в.
4) рік народження** 1973
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник Директора департаменту Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.06.2013, три роки
9) опис Посадова особа переобрана на загальних зборах акцiонерiв 20.06.2013р. (протокол №17) термiном на 3 роки. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагороду отримує згiдно Положення про Наглядову раду. Згоди на розкриття паспортних даних посадової особи не отримано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Загороднiй Роман Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
4) рік народження** 1969
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор департаменту майнових та корпоративних вiдносин НАК "Нафтогаз України".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.06.2013, три роки
9) опис Представник акцiонера - юридичної особи Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", що володiє 25% акцiй в статутному капiталi товариства. Посадова особа переобрана на загальних зборах акцiонерiв 20.06.2013р. (протокол №17) термiном на 3 роки. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагороду отримує згiдно Положення про Наглядову раду. Згоди на розкриття паспортних даних посадової особи не отримано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зубарев Дмитро Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
4) рік народження** 1967
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Укртекiмпекс комунiкейшн".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.06.2013, три роки
9) опис Посадова особа переобрана на загальних зборах акцiонерiв 20.06.2013р. (протокол №17) термiном на 3 роки. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагороду отримує згiдно Положення про Наглядову раду. Згоди на розкриття паспортних даних посадової особи не отримано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тарашевський Владислав Станiславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
4) рік народження** 1948
5) освіта** Вища, Запорiжський iндустрiальний iнститут
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор Департаменту облiку газу та нафти НАК "Нафтогаз України"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.06.2013, три роки
9) опис Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв 20.06.2013р. (протокол №17) термiном на 3 роки. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагороду отримує згiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю.Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Миронюк Ганна Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища, Київський Нацiональний аграрний унiверситет
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 2007р. Заступник начальника вiддiлу Департаменту майнових та корпоративних вiдносин НАК "Нафтогаз України"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.06.2013, три роки
9) опис Представник НАК "Нафтогаз України", що володiє 25% акцiй в статутному капiталi товариства. Повноваження представника по дорученню. Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв 20.06.2013р. (протокол №17) термiном на 3 роки. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагороду не отримує. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чекiс Iрина Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
4) рік народження** 1975
5) освіта** Вища, Київський Нацiональний авiацiйний унiверситет
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 2008р. - економiст ПАТ "Лубнигаз"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.06.2013, три роки
9) опис Посадова особа переобрана на загальних зборах акцiонерiв 20.06.2013р. (протокол №17) термiном на 3 роки. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагороду не отримує. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорБородiн Сергiй ФедоровичЕМ, 152102, 17.03.1999, Краснодонським МВ УМВС України в Луганськiй областi000000
Член дирекцiї, головний бухгалтерДроздова Наталiя IванiвнаКО, 387147, 27.06.2002, Лубенським МРВ УМВС України у Полтавськiй областi000000
Член дирекцiїБойчук Андрiй МихайловичСС, 261098, 16.04.1997, Iвано-Франкiвським УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi000000
Член дирекцiїМитяй Тетяна МиколаївнаКН, 650847, 20.05.1998, Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй областi000000
Член дирекцiїМаксимов Вiктор Вiкторовичд/в, д/в, д/в000000
Член дирекцiїЯрмош Оксана АнатолiївнаКН, 768895, 18.11.1998, Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй областi000000
Член дирекцiїОвдiєнко Вiталiй Миколайовичд/в, д/в, д/в000000
Голова наглядової радиБородiн Костянтин Васильовичд/в, д/в, д/в.140.00349514000
Член наглядової радиЗагороднiй Роман Васильовичд/в, д/в, д/в000000
Член наглядової радиЗубарев Дмитро Юрiйовичд/в, д/в, д/в3570.089131357000
Голова Ревiзiйної комiсiїТарашевський Владислав Станiславовичд/в, д/в, д/в10.000251000
Член Ревiзiйної комiсiїМиронюк Ганна Володимирiвнад/в, д/в, д/в000000
Член ревiзiйної комiсiїЧекiс Iрина Василiвнад/в, д/в, д/в20.0004992000
Усього 374 0.093376 374 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.