АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 22.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2014
Кворум зборів** 95.5
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборiв товариства.
4. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї товариства.
5. Звiт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради товариства.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2013р., висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу товариства за 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2013 рiк.
8. Затвердження розподiлу прибутку товариства (порядку покриття збиткiв) за 2013р.
9. Про вчинення значних правочинiв.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Обрати голову та членiв лiчильної комiсiї у запропонованому складi: Гайдук О.М.- голова лiчильної комiсiї, Ропан Н.В., Барсукова Г.В.- члени лiчильної комiсiї.
2.Обрати головою загальних зборiв Зубарева Д.Ю.,секретарем Карпець Р.О.
3.Затвердити порядок (регламент) проведення зборiв.
4.Затвердити звiт дирекцiї за 2013р.
Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2014р.
Визнати роботу дирекцiї задовiльною.
5.Затвердити звiт наглядової ради товариства.
Визнати роботу наглядової ради задовiльною.
6.Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2013р.
Визнати роботу ревiзiйної комiсiї товариства задовiльною.
7.Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2013р.
8.У зв"язку з отриманими збитками за пiдсумками дiяльностi у 2013р. фонд дивiдендiв не створювати.
9.1) Схвалити та затвердити укладенi товариством з 20.06.2013р. по 28.04.2014р. всi договори на придбання природного газу, транспортування природного газу, реалiзацiю природного газу.
2) Для забезпечення газопостачання на лiцензованiй територiї обслуговування попередньо схвалити укладання Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв договорiв на:
- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 210 000 тис. грн.;
- надання послуг з транспортування природного газу розподiльними трубопроводами граничною сукупною вартiстю 20 000 тис. грн. ;
- реалiзацiю природного газу граничною сукупною вартiстю 290 000 тис. грн.
3) Визначити уповноваженою особою для пiдписання значних правочинiв на придбання природного газу, транспортування та реалiзацiю природного газу Генерального директора з надiленням його правом передоручення пiдписання третiм особам.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.