АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 22.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк ПАТ "Лубнигаз"
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть згiдно Статуту остання редакцiя якого, затверджена загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" Протокол №17 вiд 20.06.2013 року, та зареєстрованому Виконавчим комiтетом Лубенської мiської Ради в Полтавськiй областi 17.07.2013 року, номер запису - 15861050016000021.
Товариство засновано вiдповiдно до Наказу Державного Комiтету України нафтової, газової та нафтопереробної промисловостi вiд 06.05.1994 р. № 190 шляхом перетворення державного пiдприємства по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року № 210/93. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.05.2011р. змiнено назву на Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" . ПАТ "Лубнигаз" є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз". Предметом дiяльностi Товариства є не забороненi законодавством України види господарської дiяльностi (у тому числi на пiдставi лiцензiй). Метою дiяльностi товариства є забезпечення безаварiйної експлуатацiї систем газопостачання , отримання максимального прибутку шляхом забезпечення споживачiв у своїх послугах. Основнi види дiяльностi: 35.22 розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи ; 35.23 - торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи; 43.22 монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування ; 71.12 - дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; 47.30 роздрiбна торгiвля пальним; 42.21 будiвництво трубопроводiв.
Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" ПАТ "Лубнигаз" дотримувалося основних принципiв ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi згiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

1. Основнi засоби.

Основнi засоби Компанiї облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби".
Основними засобами визнаються матерiальнi активи Компанiї, очiкуваний строк корисного використання яких бiльш одного року та якi використовуються у виробництвi, здачi в оренду iншим компанiям чи для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй.
Встановлена межа суттєвостi, вiдносно визнання основних засобiв, у розмiрi 2500,00 грн. (без врахування ПДВ).
Основнi засоби Компанiї облiковуються по об'єктам. Об'єкти основних засобiв класифiкуються за окремими групами:

Група основних засобiв Строк корисного використання Метод нарахування амортизацiї
Будiвлi та споруди 30-50 рокiв Прямолiнiйний
Машини та обладнання 5-15 рокiв Прямолiнiйний
Транспортнi засоби 5-10 рокiв Прямолiнiйний
Комп'ютерна та офiсна технiка 3-5 рокiв Прямолiнiйний
Меблi 4-7 рокiв Прямолiнiйний

Компанiя використовує метод оцiнки основних засобiв за iсторичною вартiстю. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення.

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих полiпшень та модернiзацiй основних засобiв капiталiзуються.

Станом на 31.03.2010 року на виконання вимог п. 16 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 зi змiнами i доповненнями та пункту 1.2.6 Наказу про облiкову полiтику ПАТ "Лубнигаз" проведено дооцiнку всiх об'єктiв групи основних засобiв "Будинки, споруди та передавальнi пристрої". Для проведення дооцiнки основних засобiв пiдприємством було залучено фахiвця по проведенню експертної оцiнки основних засобiв. В результатi здiйснена дооцiнка групи основних засобiв "Будинки, споруди та передавальнi пристрої", в тому числi державного майна, що не пiдлягає приватизацiї та знаходилось у користуваннi товариства вiдповiдно договору, укладеного з Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" (дiяв до 25.03.2013р.). Загальна сума дооцiнки склала 55 251 тис.грн. в тому числi держмайна - 47 839 тис. грн.
Мiж ПАТ "Лубнигаз" та Мiнiстерсвом енергетики та вугiльної промисловостi України 26.03.2014року укладено договiр про надання на правi господарського вiдання державного майна, яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї, облiковується на балансi господарського товариства з газопостачання та газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд його основного виробництва. Договiр дiє до моменту вiдчудження майна з державної власностi.
Змiни у складi основних засобiв є наступними:
Од. вим. Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Пристосування та офiсне обладнання Iншi Всього
Балансова вартiсть на 1 сiчня 2013 р. Тис.грн. 83492 519 421 87 84519
В т.ч. майно у господарському вiданнi Тис.грн. 74888 274 353 75515
Надходження Тис.грн. 8586 136 321 28 9071
В т.ч. майно (газопроводи та споруди на них) безоплатно прийняте на баланс у господарське вiдання згiдно рiшень органiв мiсцевого самоврядування / збудоване товариством Тис.грн. 4425/277 0 0 0 4425/ 277
Вибуття (списання) Тис.грн. 0 0 1 0 1
Амортизацiйнi вiдрахування Тис.грн. 5298 145 77 28 5548
В т.ч. майно у господарському вiданнi Тис.грн. 4914 29 41 4984
Балансова вартiсть на 31 грудня 2013 р. Тис.грн. 86780 510 664 87 88041
В т.ч. майно у господарському вiданнi Тис.грн. 74676 245 312 75233
Надходження у 2014 р. Тис.грн. 1385 152 55 123 1715
В т.ч. майно (газопроводи та споруди на них) безоплатно прийняте на баланс у господарське вiдання згiдно рiшень органiв мiсцевого самоврядування / збудоване товариством Тис.грн. 0/1147 0 0 0 0/ 1147
Вибуття (списання) у 2014 р. Тис.грн. 0 1 0 0 1
Амортизацiйнi вiдрахування у 2014 р. Тис.грн. 5648 173 96 43 5960
В т.ч. майно у господарському вiданнi Тис.грн. 5075 30 40 5145
Балансова вартiсть на 31 грудня 2014 р. Тис.грн. 82517 488 623 167 83795
В т.ч. майно у господарському вiданнi Тис.грн. 70748 215 272 71235

Незавершене будiвництво є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не закiнчено. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх вводу в експлуатацiю.

2. Нематерiальнi активи.

Нематерiальнi активи Компанiї облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСБО 38 "Нематерiальнi активи"
Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, що контролюються Компанiєю та не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i використовуються пiдприємством на протязi перiоду бiльш 1 року.
Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами:
- патенти;
- авторськi права (в т.ч. на програмне забезпеченя);
- лiцензiї;
- торговi марки, включаючи бренди та назви публiкацiй.

Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом враховуючи строк корисного використання. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а щорiчно тестуються на предмет знецiнення.

Нематерiальнi активи Компанiї складаються з лiцензiй та прав користування

в тис.грн.
Залишкова вартiсть на 31.12 2013 Введено в експлуатацiю Нарахована амортизацiя Залишкова вартiсть на 31.12 2014

62 193 69 1863.Грошовi кошти та їх еквiваленти.

Грошовi кошти Компанiї включають грошовi кошти в банках, готiвковi кошти в касi, грошовi документи та еквiваленти грошових коштiв, якi не обмеженi в користуваннi.
(тис.грн.)

На 31 грудня 2013 року
Грошовi кошти в касi 1
Грошовi кошти на банкiвських рахунках 9520
з них : на рахунках зi спецiальним
режимом використання 5964
Грошовi кошти з обмеженням -
Грошовi кошти в дорозi 5 _________________________________________________________
Разом грошовi кошти 9526


На 31 грудня 2014 року
Грошовi кошти в касi 4
Грошовi кошти на банкiвських рахунках 9968
з них : на рахунках зi спецiальним
режимом використання 2806
Грошовi кошти з обмеженням -
Грошовi кошти в дорозi 10
__________________________________________________________
Разом грошовi кошти 9982
4. Запаси.

Облiк та вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється згiдно МСБО 2.
Запаси облiковуються за однорiдними групами:
- товари
- виробничi матерiали
- незавершене виробництво
- готова продукцiя.
Собiвартiсть придбаних запасiв включає вартiсть придбання та iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з їх придбанням.
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї.
тис.грн.

Сировина i матерiали (за первiсною
вартiстю) 1223
Паливо 41
Малоцiннi та швидкозношувальнi 25
Запчастини 44
Товари 9
Iншi 6 ___________________________________________________
На 31 грудня 2013 року 1348

тис.грн.
Сировина i матерiали (за первiсною
вартiстю) 1791
Паливо 104
Малоцiннi та швидкозношувальнi 31
Запчастини 59
Товари 41
Iншi 6 ___________________________________________________
На 31 грудня 2014 року 2032

Сума транспортно-заготiвельних витрат узагальнюється на окремому субрахунку облiку запасiв та щомiсячно розподiляється мiж сумою залишку запасiв станом на кiнець звiтного мiсяця i сумою запасiв, що вибули (використанi у виробництвi, реалiзованi, безоплатно переданi тощо) у звiтному мiсяцi.
Cобiвартiсть одиницi запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi .
Собiвартiсть товарiв (зрiдженого газу, що реалiзується через АГЗП) визначається за формулою "перше надходження - перший видаток" (ФIФО).

5. Дебiторська заборгованiсть.

Дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (отримання очiкується на протязi поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова. Початкове визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв.
У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок , повернень товарiв або безнадiйної заборгованостi.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть враховується в залежностi вiд її виду амортизованої або дисконтованої вартостi.


Станом на 31.12.2013р. поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становила:
всього До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 18 мiсяцiв Вiд 18 до 36 мiсяцiв Бiльше 36 мiсяцiв
Розрахунки з вiтчизняними покупцями 29574 26238 208 1113 2015
Резерв сумнiвних боргiв 629 - - -
629

Балансова вартiсть 28945 26238 208 1113 1386Станом на 31.12.2014р. поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить:
всього До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 18 мiсяцiв Вiд 18 до 36 мiсяцiв Бiльше 36 мiсяцiв
Розрахунки з вiтчизняними покупцями 17743 12470 912 1065 3296
Резерв сумнiвних боргiв 223 - - -
223

Балансова вартiсть 17520 12470 912 1065 3073
Згiдно облiкової полiтики Товариства резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи з вiрогiдностi стягнення заборгованостi по кожному дебiторовi i нарахування резерву проводиться лише по тих дебiторах, стягнення заборгованостi з яких сумнiвно.

6. Зобов'язання та резерви.

Облiк та визнання зобов'язань i резервiв в Компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 Зобов'язання класифiкуються на довгостроковi (строк погашення бiльш нiж 12 мiсяцiв) та поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв).
Поточна кредиторська заборгованiсть враховується та вiдображається в Балансi по первiснiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Резерви визнаються, якщо Компанiя в результатi подiї в минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшою ступеню вiрогiднiстю знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Компанiя визнає в якостi резервiв-резерв вiдпусток, який формується щомiсячно, виходячи з фонду оплати працi i розрахункового оцiночного коефiцiєнта.
Компанiя визнає умовнi зобов'язання, виходячи з їх критерiєв визнання та оцiнку вiрогiдностi їх виникнення i сум погашення, отриманої вiд експертiв.
Довгостроковi зобов"язання товариства в сумi 6073 тис.грн. включають:
- реструктуризований ( на виконання п.2.6 Закону України "Про деякi питання заборгованостi за спожитий природний газ та електричну енергiю") борг перед ДК "Газ України" за природний газ ( поставлений у 2010 роцi) згiдно договору про реструктуризацiю заборгованостi у вiдповiдностi до якого пiдлягає сплатi у 2016-2027 роках 5584 тис.грн.;
-реструктуризований борг перед ПАТ "Укртрансгаз" за послуги по транспортуванню газу для потреб населення у 2005 роцi в сумi 489 тис.грн.


Поточнi зобов"язання за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2013 року в тис.грн.
всього До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 18 мiсяцiв Вiд 18 до 36 мiсяцiв Бiльше 36 мiсяцiв
Розрахунки з вiтчизняними постачальниками та пiдрядниками 50856 25921 1129
14090 9716


В т.ч. поточна за довгостроковими зобов"язаннями 692 692 - - -
Разом 50856 26613 1129 14090 9716


Поточнi зобов"язання за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2014 року в тис.грн.
всього До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 18 мiсяцiв Вiд 18 до 36 мiсяцiв Бiльше 36 мiсяцiв
Розрахунки з вiтчизняними постачальниками та пiдрядниками 52304 28511 1116
0 22677

В т.ч. поточна за довгостроковими зобов"язаннями 729 729 - - -
Разом 52304 28511 1116 0 22677Iнша поточна заборгованiсть 31.12.2013 31.12.2014
З оплати працi 735 648
Зi страхування 338 301
З бюджетом 1569 1498
Вексельна заборгованiсть (опротестованi векселi) 558 0
Разом: 3149 2447

У 2012 роцi Компанiя здiйснювала нараховувала резерву на виплату вiдпусток працiвникам
Залишок на 01.01.2013р. 835
Нараховано 1518
Використано 1346

Залишок на 31.12.2013р. 1007


У 2013 роцi Компанiя здiйснювала нарахування резерву на виплату вiдпусток працiвникам
Залишок на 01.01.2014р. 1007
Нараховано 1692
Використано 1552

Залишок на 31.12.2014р. 1147

7. Винагороди працiвникам.

Всi винагороди працiвникам в Компанiї враховуються як поточнi, у вiдповiдностi до МСБО 19. В ходi господарської дiяльностi Компанiя сплачує обов'язковi внески до Державного Пенсiйного фонду та до фонду соцiального страхування за своїх працiвникiв у розмiрi, передбаченому законодавством України.


8. Власний капiтал.

Засновником товариства є Державний комiтет України по нафтi i газу. Акцiонерами товариства є юридичнi особи рiзних форм власностi та фiзичнi особи України та iнших країн, якi набули право власностi на акцiї товариства, а саме:

№ п/п Повна назва або прiзвище, iм"я, по-батьковi власника цiнних паперiв Адреса мiсцезнаходження Станом на 31.12. 2014 р.
Кiлькiсть акцiй, шт. Частка в статутному капiталi, %
1. ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" 01001 м. Київ, вул.. Б.Хмельницького, 6 100135 25,0004
2. ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "ФIНЛЕКС-IНВЕСТ" Київ, вул.. Московська б.46/2, 17 поверх, оф.9 104137 25,9996
3. Компанiя "AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD" Лондон, Фiнчлi Роуд, 176, оф.8 100080 24,9867
4. Компанiя "GREEN ENERGY CAPITAL INVESTMENT" Лондон, Шеперд Маркет 8, оф.21 78000 19,4741
5. ТОВ "Паралелi" 65013 Одеса, Миколаївська дорога, 144 1 0,0003
6. Фiзичнi особи, 1075 чол. 18180 4,5389

Разом 400533 100,0

Станом на 31.12.2014 року статутний капiтал становить 600799,50грн. та розподiлений на 400533 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,50грн. Розмiр статутного капiталу у звiтному перiодi не змiнювався.
У складi власного капiталу (iнший додатковий капiтал) рахується вартiсть основних засобiв, отриманих Компанiєю вiд Держави згiдно договору про надання на правi господарського вiдання державного майна, яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї, облiковується на балансi господарського товариства з газопостачання та газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд його основного виробництва, який дiє до моменту вiдчудження майна з державної власностi, а також прийнятих на баланс у господарське вiдання об"єктiв газозабезпечення комунальної власностi згiдно рiшень органiв мiсцевого самоврядування.
9. Доходи та витрати.
Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв та витрат товариства визначено нарахування, вiдповiднiсть та обачнiсть.
Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов"язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.
Основним видом дiяльностi ПАТ "Лубнигаз" є розподiл (транспортування) природного газу в розрiзi категорiй споживачiв, а саме: населенню, бюджетним органiзацiям, промисловим та комунально-побутовим пiдприємствам, пiдприємствам теплокомуненерго та постачання природного газу населенню, бюджетним органiзацiям, промисловим та комунально-побутовим пiдприємствам. Тарифи на послуги iз розподiлу та постачання природного газу для товариства затверджуються Постановами Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання в сферi енергетики. Крiм цього, пiдприємство надає послуги по iншим видам дiяльностi, а саме: газопровiднi роботи; встановлення газових лiчильникiв; технiчне обслуговування i експлуатацiя газових мереж, споруд,; виконання ремонтiв газопроводiв, газових приладiв i пристроїв; реалiзацiю скрапленого газу через автогазозаправний пункт та iнше. Тарифна виручка за послуги з транспортування та постачання природного газу споживачам, яка є єдиним джерелом фiнансування витрат, пов"язаних з обслуговуванням та експлуатацiєю систем газопостачання, забезпечення стабiльної роботи товариства, в 2013 р. склала 93% в загальних доходах товариства.
Вид дiяльностi Одиниця
вимiру Факт за
2013 рiк Факт за
2014 рiк Порiвняння з фактом
минулого року
% тис.грн.
Транспортування природного газу
розподiльними трубопроводами млн.куб.м 163,81 154,417 94,3 -9,393
тис.грн. 48245,2 48396,1 100,3 150,9
Постачання природного газу за регульованим тарифом млн.куб.м 133,6 117,3 87,8 -16,29
тис.грн. 5288,4 4750,8 89,8 -537,6
Iншi види робiт (послуг) тис.грн. 4063,9 9097,9 223,9 5034
Вартiсть природного газу ( без урахування цiльової надбавки) тис.грн. 103525,9 94541,4 91,3 -8984,5
Чистий дохiд тис.грн. 161123,4 156786,2 97,3 -4337,2

Однiєю з основних проблем дiяльностi товариства є те, що при встановленнi НКРЕ тарифiв на транспортування та постачання природного газу обсяги надання послуг, передбаченi цими тарифами значно завищенi, в результатi чого пiдприємство щорiчно недоотримує тарифну виручку, зокрема у 2014 р. недоотримано 7,4 млн.грн., або 12,1%. Разом з тим, на собiвартiсть продукцiї впливає постiйне пiдвищення цiн на матерiали та послуги стороннiх пiдприємств, зростання мiнiмальної заробiтної плати. Все це ускладнює дiяльнiсть пiдприємства та призводить до збиткової дiяльностi. Так у 2014 роцi отримано збитки на суму 8197 тис.грн. (у 2013 роцi - 574тис.грн.) в тому числi внаслiдок перерахунку вартостi реалiзованого газу населенню, проведеного вiдповiдно до законодавства , в сумi 2171 тис.грн.
Але, незважаючи на перелiченi вище проблеми, ПАТ "Лубнигаз" розвивається, проводить заходи щодо подальшого стабiльного розвитку пiдприємства.

Витратами звiтного перiоду товариство визнає зменшення активiв або збiльшення зобов"язань , що призводять до зменшення власного капiталу та за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.

Елементи операцiйних витрат

Назва статтi Одиниця
вимiру Факт за
2013 рiк Факт за
2014 рiк Порiвняння з фактом
минулого року
% тис.грн.
Матерiальнi затрати тис.грн. 33118 34050 102,8 932
Витрати на оплату працi тис.грн. 12826 14939 116,5 2113
Вiдрахування на соцiальнi заходи тис.грн. 4599 5356 116,5 757
Амортизацiя тис.грн. 5574 6029 108,2 455
Iншi витрати тис.грн. 4431 9576 216,1 5145
Разом тис.грн. 60548 69950 115,5 9402

10 Податки на прибуток.
У фiнансовiй звiтностi оподаткування поточного податку на прибуток показано вiдповiдно до вимог законодавства iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, що є чинними або фактично набули чинностi станом на звiтну дату.
Ставка податку на прибуток у 2014 роцi встановлена на рiвнi 18 %. Змiну ставки на 2015 рiк та послiдуючi роки на 18% ( замiсть вiдповiдно 17% та 16% ) враховано при обрахунку станом на 31.12.2014року вiдстрочених податкових активiв та зобов"язань, в тому числi вiдбулось збiльшення вiдстрочених податкових зобов"язань в сумi 191 тис.грн. за рахунок власного капiталу.
Доходи з податку на прибуток, що вiдображенi в Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за звiтний рiк, складають - 855 тис. грн. Данi доходи включають зменшення вiдстроченого податкового зобов"язання на суму 1925 тис. грн. за вирахуванням поточного податку на прибуток в сумi 87 тис. грн. та зменшення вiдстроченого податкового активу - 983 тис.грн.
11. Подiї пiсля дати балансу.
Подiй пiсля звiтної дати, якi вимагають розкриття в данiй фiнансовiй звiтностi, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв або загальноприйнятої практики не вiдбувалось.

д/н

д/н

д/н