АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Бородiн Сергiй Федорович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

21.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 05524713
4. Місцезнаходження Україна, 37503, Полтавська область, ., м.Лубни, вул.Л.Толстого, 87
5. Міжміський код, телефон та факс 05361-52237, 05361-52237
6. Електронна поштова адреса admin@lubnygaz.com.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№ 78, бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

25.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://Lubnygaz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.04.2017

(дата)