АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); В липнi 1965 р. наказом Мiнiстра житлово- комунального господарства була створена Лубенська контора газового господарства в складi Тресту "Полтавагаз". В 1993 р. Лубенська контора газового господарства вiдокремилась вiд об'єднання "Полтавагаз" i стала державним пiдприємством. ВАТ "Лубнигаз" засноване вiдповiдно до наказу Державного комiтету України по нафтi i газу "Держкомнафтогаз" вiд 06.05.1994 р. №190 шляхом перетворення державного пiдприємства "Лубнигаз" у Вiдкрите акцiонерне товариство, вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993 р. №210/93. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.05.2011р. змiнено назву на Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз".
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; До складу ПАТ "Лубнигаз" крiм головного пiдприємства, яке розташовано у м. Лубни, входять пiдроздiли, що розташованi в адмiнiстративних районах в зонi обслуговування товарства:
- Пирятинський район газопостачання ;
- Гребiнкiвський район газопостачання;
- Оржицький район газопостачання.
Всi пiдроздiли товариства мають капiтально побудованi виробничi бази, якi оснащенi вiдповiдним обладнанням та устаткуванням необхiдним для провадження господарської дiяльностi (розподiл природного газу та надання послуг з iнших видiв дiяльностi).
Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2016 р. становить 408 чол., середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв , якi працюють за цивiльно-правовими договорами - 3 чол. Середня чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого дня -3 чол. Фонд оплати працi за 2015 рiк - 19266,5 тис. грн., що становить 116,6 % до ФОП за 2015 рiк (16521,9 тис.грн. ).
Протягом 2016 р. товариство дотримувалось вимог Закону щодо встановлення розмiру мiсячної тарифної ставки робiтника першого розряду на рiвнi не нижче 100 % прожиткового мiнiмуму, встановленого державою для працездатних осiб.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв потребам товариства. Одним iз прiоритетних напрямкiв кадрової полiтики є професiйне навчання кадрiв, спрямоване на пiдвищення якостi професiйного складу працiвникiв, забезпечення високої продуктивностi працi, конкурентноспроможностi на ринку працi.
Так у 2016 роцi пiдвищили квалiфiкацiю 58 працiвникiв пiдприємства. З них 10 працiвникiв керiвного складу, 8 спецiалiстiв та 40 працiвникiв робочих професiй з них: 22-м робiтникам пiдвищено тарифнi розряди за результатами перевiрки знань атестацiйнiй комiсiї пiдприємства, 9 робiтникiв отримали первинну спецiальнiсть слюсар з експлуатацiї та ремонту газового устаткування на базi навчально методичного центру "ЛВЗ" ПАТ "МОТОРСIЧ", 9 зварникiв пройшли чергове навчання та атестацiю зварникiв за спецiальностями: електрозварник, газозварник, електрогазозварник на базi навчального центру ТОВ "СПМК-4" м.Гадяч.
При прийомi на роботу пiдприємство надає прiоритет випускникам Хорольського аграрного коледжу, якi щорiчно проходять виробничу практику на базi нашого пiдприємства, та мають вiдповiдну квалiфiкацiю - технiк газового господатства та слюсар з експлуатацiї газового устаткування.
Iнженерно-технiчний персонал пiдвищував квалiфiкацiю та проходив перiодичне навчання нормативно прававих актiв з охорони працi в об"ємах виконуваних посадових обов"язкiв на базi ДП "Схiдний експертно-технiчний центр", "ЛВЗ" ПАТ "МОТОРСIЧ", Полтавський професiйно-технiчний учбовий комбiнат.
Витрати на пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв за 2016 рiк склали 37,7 тис. грн.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емiтент з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводить спiльної дiяльностi.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiї щодо реорганiзацiї протягом звiтного перiоду не надходили.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" ПАТ "Лубнигаз" дотримувалося основних принципiв ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi згiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться за журнально-ордерною формою облiку у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIУ вiд 16.07.1999р., Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, iнших нормативних актiв, що регламентують ведення бухгалтерського облiку . Данi по рахункам бухгалтерського облiку вiдповiдають даним синтетичного та аналiтичного облiку, головної книги, фiнансової звiтностi та пiдтверджуються первинними документами.
Детально iнформацiя розкривається в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної до мiжнародних стандартiв".
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Дiяльнiсть товариства спрямована на забезпечення безаварiйного та безперебiйного розподiлу природного газу споживачам.
На обслуговуваннi товариства знаходиться: розподiльчих газопроводiв 2570,949 км, газопроводiв,- вводiв 1295,98 км, 124 ГРП, 307 ШРП, 251 СКЗ; 65663 квартир, газифiкованих природним газом, в яких встановлено 62614 лiчильникiв газу, що складає 95,4 % вiд загальної кiлькостi газифiкованих квартир.
Основнi послуги, якi надавало товариство у звiтному роцi:
-транспортування природного газу розподiльними трубопроводами ( 136,7 млн. куб м на суму 71877,5 тис.грн.);
- монтаж газових лiчильникiв в iснуючому житловому фондi та на новозбудованих об"єктах;
-проведення своєчасної локалiзацiї та усунення аварiйних ситуацiй;
-здiйснення ремонту та повiрки побутових i промислових газових лiчильникiв;
- проведення технiчного обслуговування та ремонт газових мереж, споруд на них, газового обладнання;
- видача технiчних умов на виконання проектної документацiї ;
- врiзки та пуск газу у газову мережу;
- виготовлення проектної документацiї;
-виконання робiт по додатковому монтажу, перемонтажу газового обладнання;
-реалiзацiя скрапленого газу через АГЗП;
-облiк газу по всiм категорiям споживачiв.
Надання послуг має виражений сезонний характер. Сезонне споживання природного газу населенням i бюджетними установами, якi використовують бiльшу частину газу в опалювальний перiод, має великий вплив на фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Придбань та вiдчужень активiв за 2012-2014рр. не вiдбувалось.
У 2015 роцi iнвестицiї на капiтальнi вкладення (передбаченi Iнвестицiйними програмами, якi затверджуються НКРЕКП) у розвиток виробництва, пiдвищення надiйностi та потужностi виробництва, покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу, склали 6416,9 тис. грн. З них, на виконання договору з Мiненерговугiлля №31/38 вiд 26.03.2013 р. про надання на правi господарського вiдання державного майна на його розвиток та вiдновлення направлено 3855,5 тис. грн.
У 2015 роцi безоплатно отримано газопроводiв та споруд на них на суму 3944 тис. грн. Списано повнiстю зношених основних засобiв на суму 38 тис. грн.
Придбання основних засобiв та iнвестицiї товариство здiйснює вiдповiдно до затверджених НКРЕКП iнвестицiйних програм.
У 2016 роцi iнвестицiї на капiтальнi вкладення (передбаченi Iнвестицiйними програмами, якi затверджуються НКРЕКП) у розвиток виробництва, пiдвищення надiйностi та потужностi виробництва, покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу, склали 7811,4 тис. грн. З них, на виконання договору з Мiненерговугiлля №31/38 вiд 26.03.2013 р. про надання на правi господарського вiдання державного майна на його розвиток та вiдновлення направлено 4312,9 тис. грн.
У звiтному перiодi безоплатно отримано газопроводiв та споруд на них на суму 2409 тис. грн. Списано повнiстю зношених основних засобiв на суму 191тис. грн.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; ПАТ "Лубнигаз" у звiтному роцi були укладенi договори:
-з Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" на закупiвлю природного газу для виробничо-технологiчних витрат та нормованих втрат;
-з ТОВ "ТД "Лубнигаз" на розподiл природного газу.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основнi засоби Компанiї облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби".
Основними засобами визнаються матерiальнi активи Компанiї, очiкуваний строк корисного використання яких бiльш одного року та якi використовуються у виробництвi, здачi в оренду iншим компанiям чи для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй.
Встановлена межа суттєвостi, вiдносно визнання основних засобiв, у розмiрах, що вiдповiдають вимогам податкового законодавства.
Основнi засоби Компанiї облiковуються по об'єктам. Об'єкти основних засобiв класифiкуються за окремими групами:

Група основних засобiв Строк корисного використання Метод нарахування амортизацiї
Будiвлi та споруди 30-50 рокiв Прямолiнiйний
Машини та обладнання 5-15 рокiв Прямолiнiйний
Транспортнi засоби 5-10 рокiв Прямолiнiйний
Комп'ютерна та офiсна технiка 3-5 рокiв Прямолiнiйний
Меблi 4-7 рокiв Прямолiнiйний

Компанiя використовує метод оцiнки основних засобiв за iсторичною вартiстю. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих полiпшень та модернiзацiй основних засобiв капiталiзуються.
Станом на 31.03.2010 року на виконання вимог п. 16 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 зi змiнами i доповненнями та пункту 1.2.6 Наказу про облiкову полiтику ПАТ "Лубнигаз" проведено дооцiнку всiх об'єктiв групи основних засобiв "Будинки, споруди та передавальнi пристрої". Для проведення дооцiнки основних засобiв пiдприємством було залучено фахiвця по проведенню експертної оцiнки основних засобiв. В результатi здiйснена дооцiнка групи основних засобiв "Будинки, споруди та передавальнi пристрої", в тому числi державного майна, що не пiдлягає приватизацiї та знаходилось у користуваннi товариства вiдповiдно договору, укладеного з Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" (дiяв до 25.03.2013р.). Загальна сума дооцiнки склала 55 251 тис.грн. в тому числi держмайна - 47 839 тис. грн.
Мiж ПАТ "Лубнигаз" та Мiнiстерсвом енергетики та вугiльної промисловостi Основнi засоби Компанiї облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби".
Основними засобами визнаються матерiальнi активи Компанiї, очiкуваний строк корисного використання яких бiльш одного року та якi використовуються у виробництвi, здачi в оренду iншим компанiям чи для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй.
Встановлена межа суттєвостi, вiдносно визнання основних засобiв, у розмiрi 6000,00 грн. (без врахування ПДВ).
Основнi засоби Компанiї облiковуються по об'єктам. Об'єкти основних засобiв класифiкуються за окремими групами:

Група основних засобiв Строк корисного використання Метод нарахування амортизацiї
Будiвлi та споруди 30-50 рокiв Прямолiнiйний
Машини та обладнання 5-15 рокiв Прямолiнiйний
Транспортнi засоби 5-10 рокiв Прямолiнiйний
Комп'ютерна та офiсна технiка 3-5 рокiв Прямолiнiйний
Меблi 4-7 рокiв Прямолiнiйний

Компанiя використовує метод оцiнки основних засобiв за iсторичною вартiстю. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення.

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих полiпшень та модернiзацiй основних засобiв капiталiзуються.

Станом на 31.03.2010 року на виконання вимог п. 16 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 зi змiнами i доповненнями та пункту 1.2.6 Наказу про облiкову полiтику ПАТ "Лубнигаз" проведено дооцiнку всiх об'єктiв групи основних засобiв "Будинки, споруди та передавальнi пристрої". Для проведення дооцiнки основних засобiв пiдприємством було залучено фахiвця по проведенню експертної оцiнки основних засобiв. В результатi здiйснена дооцiнка групи основних засобiв "Будинки, споруди та передавальнi пристрої", в тому числi державного майна, що не пiдлягає приватизацiї та знаходилось у користуваннi товариства вiдповiдно договору, укладеного з НАК "Нафтогаз України" (дiяв до 25.03.2013р.). Загальна сума дооцiнки склала 55 251 тис.грн. в тому числi держмайна - 47 839 тис. грн.
Мiж ПАТ "Лубнигаз" та Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України укладено договiр про надання на правi господарського вiдання державного майна, яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї, облiковується на балансi господарського товариства з газопостачання та газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд його основного виробництва, який дiє до моменту вiдчудження майна з державної власностi.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; -Змiни законодавства та його неврегульованiсть вiдносно дiяльностi пiдприємств нафтогазового комплексу;
-Невiдповiднiсть тарифiв на транспортування та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП України економiчно обгрунтованим витратам пiдприємства по обслуговуванню систем газопостачання;
-Нестабiльнiсть економiчної ситуацiї;
-Рiст цiн, низька платоспроможнiсть населення;
-Значна доля пiльг та субсидiй (до 80%) при розрахунках населення за наданi послуги, що ускладнює подальшi розрахунки товариства.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; За звiтний перiод штрафнi санкцiї по ПАТ "Лубнигаз" складають 10502,7 тис. грн.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фiнансування дiяльностi товариства залежить вiд державного регулювання. Основним i єдиним джерелом фiнансування витрат, пов'язаних з обслуговуванням та експлуатацiєю систем газопостачання , стабiльної роботи товариства є тарифна виручка вiд надання послуг по розподiлу природного газу споживачам, яка склала 97% в загальних доходах ПАТ. Дiючi тарифи по наданню послуг по транспортуванню природного газу не є достатнiми ,не вiдшкодовують економiчно обгрунтованих витрат пiдприємства на обслуговування систем газопостачання. Так , витрати на оплату газу на виробничо-технологiчнi потреби на 2016 р були передбаченi товариству на рiвнi 80% вiд необхiдних . Несвоєчасне встановлення НКРЕКП компенсацiй недоотриманої тарифної виручки призводить до нарахування товариству штрафних санкцiй постачальниками природного газу, кошти на оплату яких у товариства вiдсутнi. Тому Товариство постiйно знаходиться у складному фiнансовому станi.
Основнi напрямки дiяльностi пiдприємства : безперебiйне та безаварiйне газопостачання, покращення матерiально-технiчної бази пiдприємства, формування системи облiку i управлiння процесом розподiлу природного газу, покращення стану охорони працi , капiтальний ремонт та розвиток газових мереж та споруд.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; За звiтний перiод усi укладенi договори в частинi зобов"язань ПАТ "Лубнигаз" виконанi.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); В умовах нестабiльної ситуацiї, кардинальних змiн в сферi газопостачання, розподiлу та транспортування природного газу, обумовлених прийняттям Закону України "Про ринок природного газу" планувати дiяльнiсть товариства навiть на найближчий час неможливо.
Для полiпшення фiнансового стану товариства та забезпечення рентабельної роботи необхiдно : затвердити тариф на послуги з розподiлу природного газу, який покривав би в повному обсязi витрати для утримання газотранспортної системи в надiйному станi; встановити залежнiсть тарифної виручки не вiд обсягiв надання послуг, якi щорiчно зменшуються , а вiд необхiдного обсягу виконання робiт, який залежить вiд протяжностi газопроводiв та кiлькостi споруд на них, кiлькостi газифiкованих квартир та iн.. об"єктiв.

Розвиток нових напрямкiв дiяльностi. Розширення асортименту надання конкурентоспроможних послуг. Оптимiзацiя витрат.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Кошти на дослiдження та розробки у звiтному перiодi пiдприємством не видiлялись.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; За 2016 р. до господарських судiв подано товариством позовних заяв по споживачам- боржникам (юридичним особам) 10 позовних заяв на суму 2 586 045,35 грн., задоволено 10 заяв на суму 2 369 613,34 грн.
Товариство виступало Позивачем у позовних заявах про стягнення суми боргу та штрафних санкцiй за наданi послуги розподiлу природного газу до ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго", ПАТ "Велика Круча", Пирятинської центральної лiкарнi, Лазiркiвської сiльської ради.
Товариство було Позивачем в позовних заявах про витребування майна у чужого незаконного володiння та визнання права власностi на нерухоме майно, про оскарження податкових повiдомлень-рiшень ГУ ДФС у Полтавськiй областi, про змiну умов договору та визнання додаткової угоди до договору укладеною.
ПАТ "Лубнигаз" виступило Вiдповiдачем у 3-х позовах, за заявами ПАТ "Укртрансгаз", ДК "Газ України" та квартирно-експлуатацiйного вiддiлу м. Полтава.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. 1.Протяжнiсть переданих у користування розподiльних
газопроводiв, якi є на балансi товариства (км)
2567,02 2567,02 2570,949
2. Кiлькiсть газифiкованих квартир (шт.)
67314 67308 65663
3. Обсяг протранспортованого газу (млн.куб.м.)
154,417 136,736 157,478
4. Обсяг, передбачений тарифом на транспортування
175,673 156,270 140,05
5. Чистий фiнансовий результат (прибуток +, збиток -)
-8197 -656 -4
Для забезпечення надiйної, безаварiйної експлуатацiї систем газопостачання Товариство розробляє Iнвестицiйну програму на 2017 рiк, згiдно якої планується ремонт та реконструкцiя основних засобiв, встановлення лiчильникiв газу населенню.