АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

126.04.201660000.000111484.00053.800
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 26.04.2016 р. (протокол №20) прийнято рiшення про попереднє надання згод на вчинення значного правочину, а саме закупiвлi природного газу для виробничо-технологiчних потреб граничною сукупною вартiстю 60000 тис.грн.