АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiчень-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32996030
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 36037, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Небесної Сотнi, 91
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 3422, 24.06.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в, д/в, д/в, д/в
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ „ЛУБНИГАЗ” Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Керiвництву ПАТ „ЛУБНИГАЗ” Власникам цiнних паперiв ПАТ „ЛУБНИГАЗ” ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування товариства ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ „ЛУБНИГАЗ” Код ЄДРПОУ 05524713 Мiсцезнаходження 37500, м. Лубни, вул. Льва Толстого, буд. 87 Вiдомостi про державну реєстрацiю 1586 120 0000 000021 вiд 03.01.1995 р.. Орган державної реєстрацiї Виконавчий комiтет Лубенської мiської ради Аудит проведено згiдно з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2014, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 29.12.2015 № 320/1 (надалi – МСА), Закону України „Про аудиторську дiяльнiсть”, Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями) вiд 17.09.2008 №514-VI, Положення з нацiональної практики аудиту 1 затверджене АПУ вiд 20.12.2013р. №286/12. Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ „ЛУБНИГАЗ” яка включає : • Консолiдований баланс (Звiт про фiнансовий стан) форма №1 станом на 31 грудня 2016 року. • Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) форма №2 за 2016 рiк. • Консолiдований звiт про рух грошових коштiв форма №3 (за прямим методом) за 2016 рiк. • Консолiдований звiт про власний капiтал форма №4 за 2016 рiк. • Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Обсяг аудиторської перевiрки консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ „ЛУБНИГАЗ” за 2016 рiк вiдповiдає вимогам МСА 200 „Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту ”, МСА 220 „ Контроль якостi аудиту фiнансової звiтностi ”, МСА 500 „ Аудиторськi докази ” i базується на процедурах, якi безпосередньо визначенi аудитором, згiдно професiйного судження, Мiжнародних стандартiв аудиту та вважаються необхiдними для досягнення мети аудиту – одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Рiвень суттєвостi проведення аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ „ЛУБНИГАЗ” за 2016 рiк встановлювався у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту аудиту 320 „Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту”, внутрiшнiх положень аудиторської фiрми „Сiчень-Аудит”, професiйного судження аудитора, шляхом визначення характеру, розрахунку та обсягу аудиторських процедур, а також оцiнюючи наслiдки викривлень. Аудит консолiдованої фiнансової звiтностi за 2016 рiк суб’єкта господарювання, що перевiряється, включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ „ЛУБНИГАЗ” станом на 31.12.2016 року складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, з представленням порiвняльної iнформацiї по вiдношенню до попереднього звiтного перiоду 2015 року. Ми вважаємо, що нами отриманi достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази i результат проведеної нами аудиторської перевiрки забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки, щодо фiнансових звiтiв. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ Управлiнський персонал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ „ЛУБНИГАЗ” несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ) та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу стосується: а) розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; б) вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; в) подання облiкових оцiнок, що є вiдповiдними в даних обставинах. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi МСА вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. На нашу думку, у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту аудиту 700 „Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, Мiжнародного стандарту аудиту 705 „Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора”, Мiжнародного стандарту аудиту 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть” консолiдована фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ „ЛУБНИГАЗ” базується на прийнятiй облiковiй полiтицi пiдприємства та вiдповiдає нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки Згiдно вимог Мiжнародного стандарту аудиту 705 „Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора ” даний аудиторський висновок є умовно-позитивний. Iнвентаризацiю основних засобiв, малоцiнних активiв, запасiв, дебiторської та кредиторської заборгованостi на дату складання фiнансової звiтностi суб’єкта господарювання, який перевiряється, проведено без участi незалежного аудитора. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру. Протягом обґрунтованого перiоду часу проведення аудиту нами не на всi запити було отримано письмове пiдтвердження, щодо сум дебiторської i кредиторської заборгованостi, якi знаходили документальне пiдтвердження в облiкових даних. \Умовно-позитивна думка 1. Ми отримали i перевiрили iнформацiю стосовно вартостi чистих активiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ „ЛУБНИГАЗ” та виявили, що вартiсть чистих активiв (50602тис.грн) бiльше статутного капiталу (601 тис. грн). Це вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. 2. Нами отримана i перевiрена iнформацiя стосовно iдентифiкацiї й оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi, у вiдповiдностi до вимог МСА 315 для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, аудиторською компанiєю отримано розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру i спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї суб’єкта господарювання i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнка та огляд фiнансових результатiв,отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу про вiдповiдальнiсть, встановлення i пiдтримання внутрiшнього контролю для запобiгання та виявлення фактiв шахрайства. Нами не знайдено пiдстав щодо суттєвого викривлення товариством фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 3. Не змiнюючи нашої думки звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Проведенi аудиторськi процедури дають нам можливiсть пiдтвердити припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Рiчна консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства, та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiчень-Аудит" Код ЄДРПОУ 32996030 Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ №3422 вiд 24.06.2004 року рiшення №136 АПУ, з термiном дiї до 27.03.2019 р. ПIБ аудитора, серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Пловецька Олена Костянтинiвна (Сертифiкат № 003644 серiї “А”, виданий рiшенням Аудиторської палати України, рiшення №1765 вiд 14 лютого 1999 року з термiном дiї до 14 лютого 2019 року) Мiсцезнаходження 36022, м. Полтава, вул. Небесної сотнi, 91 Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг Рiшення АПУ вiд 28.07.2016 р. №327/4 Основнi вiдомостi про умови Договору: Договiр на проведення аудиту №34 “29” березня 2017 року. Складено “19” квiтня 2017 року. Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Сiчень-Аудит” ____________________ О. К. Пловецька (пiдпис)