АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) A00 №149516
3. Дата проведення державної реєстрації 03.01.1995
4. Територія (область)* Полтавська область
5. Статутний капітал (грн) 600799.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 25.000437
8. Середня кількість працівників (осіб) 411
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.22 - Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи

д/н - д/н

д/н - д/н

10. Органи управління підприємства

Емiтент-акцiонерне товариство, iнформацiя не розкривається.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя Полтавське ОУ АТ "ОЩАДБАНК" м.Полтава
2) МФО банку 331467
3) Поточний рахунок 260061190893
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку д/в
6) Поточний рахунок д/в