АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бородiн Сергiй Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1952
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: начальник Краснодонського УЕГХ ПАТ "Луганськгаз" ", радник Голови правлiння ПАТ "Лубнигаз", Голова правлiння ПАТ "Лубнигаз", Генеральний директор ПАТ "Лубнигаз"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.12.2015, три роки
9) опис Обраний рiшенням Наглядової ради (протокол №23/15 вiд 18.12.2015р.) термiном на 3 роки. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно Положення про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член дирекцiї, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дроздова Наталiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1956
5) освіта*** Вища, Харкiвський iнститут iнженерiв мiського господарства
6) стаж роботи (років)*** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** з 1997р. -головний бухгалтер ПАТ "Лубнигаз"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.12.2015, три роки
9) опис Обрана рiшенням Наглядової ради (протокол №23/15 вiд 18.12.2015р.) термiном на 3 роки. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно Положення про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бойчук Андрiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1974
5) освіта*** Вища, Iвано-Франкiвський Державний технiчний унiверситет нафти та газу
6) стаж роботи (років)*** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** з 2009 р.- начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ "Лубнигаз"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.12.2015, три роки
9) опис Обраний рiшенням Наглядової ради (протокол №23/15 вiд 18.12.2015р.) термiном на 3 роки. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно Положення про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Митяй Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1968
5) освіта*** Вища, Полтавський сiльськогосподарський iнститут
6) стаж роботи (років)*** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** з 2007р. - начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ "Лубнигаз"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.12.2015, три роки
9) опис Обрана рiшенням Наглядової ради (протокол №23/15 вiд 18.12.2015р.) термiном на 3 роки. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно Положення про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Максимов Вiктор Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1968
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Комерцiйний директор ПАТ "Миколаївгаз", начальник СКВГС ПАТ "Лубнигаз", з 1.01.2013р. - заступник Генерального директора ПАТ "Лубнигаз" по облiку газу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.12.2015, три роки
9) опис Обраний рiшенням Наглядової ради (протокол №23/15 вiд 18.12.2015р.) термiном на 3 роки. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно Положення про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ярмош Оксана Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1973
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Економiст ПАТ "Лубнигаз", 2013 року- начальник служби по управлiнню персоналом ПАТ "Лубнигаз"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.12.2015, три роки
9) опис Обрана рiшенням Наглядової ради (протокол №23/15 вiд 18.12.2015р.) термiном на 3 роки. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно Положення про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член дирекцiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Овдiєнко Вiталiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1975
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** провiдний iнженер ВТВ ПАТ "Лубнигаз", з 24.09.2012 р- заступник головного iнженера ПАТ "Лубнигаз"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.12.2015, три роки
9) опис Обраний рiшенням Наглядової ради (протокол №23/15 вiд 18.12.2015р.) термiном на 3 роки. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно Положення про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бородiн Костянтин Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в.
4) рік народження*** 1973
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Заступник Директора департаменту Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2016, до наступних рiчних зборiв
9) опис Посадова особа (акцiонер) переобрана на загальних зборах акцiонерiв 26.04.2016р. (протокол №20) термiном до наступних рiчних зборiв. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагороду отримує згiдно Положення про Наглядову раду та укладеного договору. Згоди на розкриття паспортних даних посадової особи не отримано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Загороднiй Роман Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
4) рік народження*** 1969
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Директор департаменту майнових та корпоративних вiдносин НАК "Нафтогаз України".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2016, до наступних рiчних зборiв
9) опис Представник акцiонера - юридичної особи GREEN ENERGY CAPITAL INVESTMENT LTD, що володiє 19,4741 % акцiй в статутному капiталi товариства. Посадова особа переобрана на загальних зборах акцiонерiв 26.04.2016р. (протокол №20) термiном до наступних рiчних зборiв. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагороду отримує згiдно Положення про Наглядову раду та укладеного договору. Згоди на розкриття паспортних даних посадової особи не отримано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зубарев Дмитро Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
4) рік народження*** 1967
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Директор ТОВ "Укртекiмпекс комунiкейшн".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2016, до наступних рiчних зборiв
9) опис Посадова особа переобрана на загальних зборах акцiонерiв 20.06.2013р. (протокол №17) термiном на 3 роки. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагороду отримує згiдно Положення про Наглядову раду. Згоди на розкриття паспортних даних посадової особи не отримано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Турчанiнов Кирило Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
4) рік народження*** 1968
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Начальник вiддiлу цiнних паперiв НАК "Нафтогаз України"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2016, до наступних рiчних зборiв
9) опис Представник НАК "Нафтогаз України", що володiє 25% акцiй в статутному капiталi товариства. Повноваження представника по дорученню Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв 26.04.2016р. (протокол №20) термiном до наступних рiчних зборiв. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагороду отримує згiдно Положення про Наглядову раду та укладеного договору. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тарашевський Владислав Станiславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
4) рік народження*** 1948
5) освіта*** Вища, Запорiжський iндустрiальний iнститут
6) стаж роботи (років)*** 43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** директор Департаменту облiку газу та нафти НАК "Нафтогаз України"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2016, до наступних рiчних зборiв
9) опис Представник акцiонера - юридичної особи AER Alter Energy Resources LTD , що володiє 24,9867 % акцiй в статутному капiталi товариства. Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв 26.04.2016р. (протокол №20) термiном до наступних рiчних зборiв. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагороду отримує згiдно Положення про Наглядову раду та укладеного договору. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карась Анатолiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
4) рік народження*** 1970
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** з 2004р. по т.ч. - начальник АДС ПАТ "Лубнигаз"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2016, три роки
9) опис Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв 26.04.2016р. (протокол №20) термiном на 3 роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагороду не отримує. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чекiс Iрина Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
4) рік народження*** 1975
5) освіта*** Вища, Київський Нацiональний авiацiйний унiверситет
6) стаж роботи (років)*** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** з 2008р. - економiст ПАТ "Лубнигаз"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2016, три роки
9) опис Посадова особа переобрана на загальних зборах акцiонерiв 26.04.2016р. (протокол №20) термiном на 3 роки. Змiн щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагороду не отримує. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Алешкiвська Галина Павлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
4) рік народження*** 1982
5) освіта*** Вища, КНЕУ
6) стаж роботи (років)*** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** з 2004р. по т.ч. головний фахiвець НАК "Нафтогаз України"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2016, три роки
9) опис Представник НАК "Нафтогаз України", що володiє 25% акцiй в статутному капiталi товариства. Повноваження представника по дорученню. Посадова особа обрана на загальних зборах акцiонерiв 26.04.2016р. (протокол №20) термiном на 3 роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагороду не отримує. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорБородiн Сергiй Федоровичд/н, д/н, д/н000000
Член дирекцiї, головний бухгалтерДроздова Наталiя Iванiвнад/н, д/н, д/н000000
Член дирекцiїБойчук Андрiй Михайловичд/н, д/н, д/н000000
Член дирекцiїМитяй Тетяна Миколаївнад/н, д/н, д/н000000
Член дирекцiїМаксимов Вiктор Вiкторовичд/н, д/н, д/н000000
Член дирекцiїЯрмош Оксана Анатолiївнад/н, д/н, д/н000000
Член дирекцiїОвдiєнко Вiталiй Миколайовичд/в, д/в, д/в000000
Голова наглядової радиБородiн Костянтин Васильовичд/в, д/в, д/в.140.00349514000
Член наглядової радиЗагороднiй Роман Васильовичд/в, д/в, д/в000000
Член наглядової радиЗубарев Дмитро Юрiйовичд/в, д/в, д/в3570.089131357000
Член наглядової радиТурчанiнов Кирило Володимировичд/в, д/в, д/в000000
Член наглядової радиТарашевський Владислав Станiславовичд/в, д/в, д/в10.000251000
Голова Ревiзiйної комiсiїКарась Анатолiй Iвановичд/в, д/в, д/в40.0009994000
Член ревiзiйної комiсiїЧекiс Iрина Василiвнад/в, д/в, д/в20.0004992000
Член ревiзiйної комiсiїАлешкiвська Галина Павлiвнад/в, д/в, д/в000000
Усього 378 0.094374 378 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.