АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2016
Кворум зборів** 99.98
Опис Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв:
1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв товариства.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв товариства.
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборiв товариства.
4.Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї товариства.
5.Звiт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради товариства.
6.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї товариства за 2015р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
7.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2015 рiк.
8.Затвердження розподiлу прибутку товариства (порядку покриття збиткiв) за 2015р.
9.Затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2016 рiк.
10. Про внесення змiн та доповнень до Статуту товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
11. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, наглядову раду, Дирекцiю та ревiзiйну комiсiю товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї.
12. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради товариства.
13. Про обрання Голови та членiв Наглядової ради товариства.
14. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з головою та членами Наглядової ради товариства та визначення особи, яка уповноважується на його пiдписання вiд iменi товариства.
15. Про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
16. Про обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
17. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з головою та членами Ревiзiйної комiсiї товариства та визначення особи, яка уповноважується на його пiдписання вiд iменi товариства.
18. Про вчинення значних правочинiв.
19. Про викуп власних акцiй ПАТ "Лубнигаз".

Результати розгляду питань порядку денного:
1.Обрати голову та членiв Лiчильної комiсiї в запропонованому складi :
- Гайдук Ольга Миколаївна - голова лiчильної комiсiї;
- Ропан Наталiя Вiталiївна - член лiчильної комiсiї;
- Барсукова Ганна Василiвна - член лiчильної комiсiї
2.Обрати головою зборiв - Зубарева Д.Ю. , секретарем зборiв - Карпець Р.О.
3. Затвердити порядок (регламент) проведення зборiв.
4.Затвердити звiт Дирекцiї за 2015 р.
Визнати роботу Дирекцiї задовiльною.
5.Затвердити звiт Наглядової ради товариства.
Визнати роботу Наглядової ради товариства задовiльною.
6.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 р.
Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї товариства задовiльною.
7. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2015 рiк.
8. У зв"язку з отриманими збитками за пiдсумками дiяльностi у 2015 р. фонд дивiдендiв не створювати.
9. Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2015 рiк.
10. Внести змiни та доповнення до Статуту товариства (в редакцiї Наглядової ради) та затвердити Статут Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" в новiй редакцiї.
Уповноважити голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства пiдписати Статут Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз". Доручити генеральному директору товариства або особi, що виконує його обов'язки (з правом передоручення iншим особам) здiйснити в установленому порядку державну реєстрацiю Статуту в новiй редакцiї.
11.Внести змiни та доповнення до внутрiшнiх положень Товариства та затвердити Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцiю, Положення про Ревiзiйну комiсiю та Положення про Загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" в новiй редакцiї. Уповноважити голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства пiдписати положення, затвердженi в пунктi 1 цього рiшення.
12. Припинити з дати прийняття цього рiшення загальними зборами акцiонерiв товариства повноваження голови та членiв Наглядової ради товариства Бородiна К.В., Загороднього Р.В., Зубарєва Д.Ю.
13.Обрати членами Наглядової ради товариства: Бородiна Костянтина Васильовича- акцiонера, Загороднього Романа Васильовича- представника акцiонера ГРIН ЕНЕРДЖI КЕПIТАЛ IНВЕСТМЕНТ ЛТД (GREEN ENERGY CAPITAL INVESTMEN LTD, Зубарева Дмитра Юрiйовича - акцiонера, Тарашевського Владислава Станiславовича- представника акцiонера АЕР АЛЬТЕР ЕНЕРДЖI РЕСОРСЕЗ ЛТД (АЕR ALTER ENERGY RESOURCES LTD, Турчанiнова Кирила Володимировича, представника акцiонера ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України". Обрати головою Наглядової ради- Бородiна Костянтина Васильовича- акцiонера.
14..Затвердити умови цивiльно-правового договору з головою та членами Наглядової ради товариства. Уповноважити начальника служби по управлiнню персоналом ПАТ "Лубнигаз" пiдписати вiд iменi товариства цивiльно-правовi договора з головою та членами Наглядової ради товариства вiдповiдно до внутрiшнiх положень товариства.
15. Припинити з дати прийняття цього рiшення загальними зборами акцiонерiв товариства повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї : Тарашевського В.С., Миронюк Г.В., Чекiс I.В.
16. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї товариства: Алешкiвську Галину Павлiвну- представника акцiонера ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", Карася Анатолiя Iвановича- акцiонера, Чекiс Iрину Василiвну-акцiонера. Обрати головою Ревiзiйної комiсiї - Карася А.I.
17..Затвердити умови цивiльно-правового договору з головою та членами Ревiзiйної комiсiї товариства. Уповноважити начальника служби по управлiнню персоналом ПАТ "Лубнигаз" пiдписати вiд iменi товариства цивiльно-правовi договора з головою та членами Ревiзiйної комiсiї товариства вiдповiдно до внутрiшнiх положень товариства.
18. Схвалити та затвердити укладенi товариством з 21.04.2015 р. по 26.04. 2016 р. всi договори на закупiвлю природного газу, транспортування та реалiзацiю природного газу.
Для забезпечення газопостачання на лiцензованiй територiї обслуговування попередньо схвалити укладання Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв договорiв на:
-закупiвлю природного газу для виробничо-технологiчних потреб граничною сукупною вартiстю 60 000 тис. грн.;
-надання послуг з транспортування природного газу розподiльними трубопроводами граничною сукупною вартiстю 140 000 тис. грн.;
Визначити уповноваженою особою для пiдписання значних правочинiв на закупiвлю природного газу, транспортування та реалiзацiю природного газу Генерального директора з надiленням його правом передоручення пiдписання третiм особам.
19. Викупити власнi акцiї ПАТ "Лубнигаз" та затвердити наступнi умови викупу:
Порядок викупу: у фiзичних осiб за їх згодою; кiлькiсть акцiй, що пiдлягає викупу -18179 шт., що становить 4,5387% до статутного капiталу. Перiод викупу : протягом року вiд дати прийняття рiшення про викуп. Цiна викупу або порядок її визначення : визначатиметься та затверджуватиметься Наглядовою радою. Мета викупу акцiй : продаж. Викуп акцiй у членiв Наглядової ради та Виконавчого органу не планується.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.