АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiчень-Аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32996030
Місцезнаходження Україна, Полтавська область, ., м.Полтава, 36037, вул.Небесної Сотнi, буд.91
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 3422
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.06.2004
Міжміський код та телефон (0532) 57-04-33
Факс (0532)57-22-83
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний Банк "Укргазбанк"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23697280
Місцезнаходження Україна, м. Київ, ., м.Київ, 03087, вул.Єреванська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263236
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон 044-594-11-62
Факс 044-594-11-62
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Строк дiї лiцензiї: з 12.10.2013р.-необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, ., м.Київ, 04071, вул.Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон 044-591-04-04
Факс 044-482-52-14
Вид діяльності Дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Надає послуги депозитарiю цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження Україна, м. Київ, ., м.Київ, 01000, вул.Шовковична, 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД № 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон 044-277-50-00
Факс 044-277-50-01
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.БI.АЙ"
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 31113488
Місцезнаходження Україна, м. Київ, ., м.Київ, 04112, вул.Дегтярiвська, 48, офiс 708
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 198651
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2013
Міжміський код та телефон 044-374-03-25
Факс 044-374-03-26
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Надає страховi послуги