АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 21.04.2017
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" за ЄДРПОУ 05524713
Територія   за КОАТУУ 5310700000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи за КВЕД 35.22
Середня кількість працівників1 411    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 37503, Полтавська, ., м.Лубни, вул.Л.Толстого, 87, 05361-52237
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 76 41 0
первісна вартість 1001 364 389 0
накопичена амортизація 1002 288 348 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1571 3078 0
Основні засоби: 1010 80655 75978 0
первісна вартість 1011 283901 287860 0
знос 1012 203246 211882 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
1 1 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 82303 79098 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2992 4257 0
Виробничі запаси 1101 2955 4202 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 37 55 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2343 3060 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
1985 5692 0
з бюджетом 1135 104 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 101 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 14181 17256 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 31 8 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2466 1574 0
Готівка 1166 3 3 0
Рахунки в банках 1167 2449 1561 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 41 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 5079 2796 0
Усього за розділом II 1195 29181 34684 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 111484 113782 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 601 601 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 80875 82600 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 8 8 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -32645 -32649 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 48839 50560 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 5483 3884 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 13745 8075 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 19228 11959 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 5680 5487 0
за товари, роботи, послуги 1615 24099 28072 0
за розрахунками з бюджетом 1620 765 1432 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 319 0
за розрахунками зі страхування 1625 435 236 0
за розрахунками з оплати праці 1630 956 904 0
за одержаними авансами 1635 3743 1931 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 2009 2009 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 1237 3312 0
Доходи майбутніх періодів 1665 598 679 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 3895 7201 0
Усього за розділом IІІ 1695 43417 51263 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 111484 113782 0

Примітки: Iнформацiя розкривається у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної до мiжнародних стандартiв".


Керівник

 

(підпис)

Бородiн Сергiй Федорович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Дроздова Наталiя Iванiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.