АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 21.04.2017
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" за ЄДРПОУ 05524713

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 607341 306750
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 584739 ) ( 299348 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
22602 7402
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1042 570
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 8326 ) ( 6445 )
Витрати на збут 2150 ( 232 ) ( 226 )
Інші операційні витрати 2180 ( 14996 ) ( 3779 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
90 0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 2478 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 63 816
Інші доходи 2240 378 2004
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 117 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
531 225
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 535 839
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 4 ) ( 614 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4 -614
Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії 2470 -4 -614
неконтрольованій частці; 2475 0 0
Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії 2480 -4 -614
неконтрольованій частці; 2485 0 0

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 62231 46817
Витрати на оплату праці 2505 20827 17050
Відрахування на соціальні заходи 2510 4480 5949
Амортизація 2515 6564 6385
Інші операційні витрати 2520 24463 15174
Разом 2550 118565 91375

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 400533 400533
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 400533 400533
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.01 -1.53
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.01 -1.53
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Iнформацiя розкривається у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної до мiжнародних стандартiв".


Керівник

 

(підпис)

Бородiн Сергiй Федорович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Дроздова Наталiя Iванiвна