АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi за 2016 рiк ПАТ «Лубнигаз»

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть згiдно Статуту остання редакцiя якого, затверджена загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Лубнигаз» Протокол №17 вiд 20.06.2013 року, та зареєстрованому Виконавчим комiтетом Лубенської мiської Ради в Полтавськiй областi 17.07.2013 року, номер запису – 15861050016000021.
Товариство засновано вiдповiдно до Наказу Державного Комiтету України нафтової, газової та нафтопереробної промисловостi вiд 06.05.1994 р. № 190 шляхом перетворення державного пiдприємства по газопостачанню та газифiкацiї «Лубнигаз» у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України «Про корпоратизацiю пiдприємств» вiд 15 червня 1993 року № 210/93. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.05.2011р. змiнено назву на Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Лубнигаз» . ПАТ «Лубнигаз» є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Лубнигаз». Предметом дiяльностi Товариства є не забороненi законодавством України види господарської дiяльностi (у тому числi на пiдставi лiцензiй). Метою дiяльностi товариства є забезпечення безаварiйної експлуатацiї систем газопостачання , отримання максимального прибутку шляхом забезпечення споживачiв у своїх послугах. Основнi види дiяльностi: 35.22 розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи ; 43.22 монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування ; 71.12 – дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; 47.30 роздрiбна торгiвля пальним; 42.21 будiвництво трубопроводiв.
На виконання вимог Закону України «Про функцiонування ринку природного газу», щодо вiдокремлення та незалежностi лiцензiйної дiяльностi з постачання природного газу, з 01.07.2015р. постачання природного газу за регульованим тарифом здiйснює дочiрнє пiдприємство ТОВ «ТД «Лубнигаз». ТОВ «ТД «Лубнигаз» в свою чергу 02.03.2016року стало власником ТОВ «Укргаз ресурс».
Дочiрнi пiдприємства Групи i вiдповiднi долi участi в них станом на звiтнi дати були наступними:
Пiдприємство Розмiр статутного капiталу Вид дiяльностi Доля власностi
01.01.2016 31.12.2016
ТОВ «ТД «Лубнигаз» м.Лубни, вул.Л.Толстого, буд.87 1,0 тис.грн. Постачання природного газу за регульованим тарифом 100 % 100 %
ТОВ «Укргаз ресурс» м.Лубни, вул.Кононiвська, буд.152 400,0 тис.грн. Роздрiбна торгiвля пальним - 100%
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи складена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» ПАТ «Лубнигаз» дотримувалося основних принципiв ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi згiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Дочiрнi пiдприємства Групи ведуть облiк i складають iндивiдуальну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдно положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (П(С)БО).
Консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдрiзняється вiд окремих фiнансових звiтiв, так як включає окремi коригування, якi не вiдображенi в регiстрах бухоблiку дочiрнiх пiдприємств, але необхiднi для вiдображення фiнансового стану Групи, результатiв її дiяльностi i руху грошових коштiв у вiдповiдностi з МСФЗ.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть ПАТ «Лубнигаз» та дочiрнiх пiдприємств станом на 31.12.2016 року.
Всi внутрiгруповi залишки i операцiї, з урахуванням нереалiзованого прибутку (збитку), який виникає внаслiдок операцiй мiж пiдприємствами Групи, були виключенi.

1. Основнi засоби.

Основнi засоби Компанiї облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби».
Основними засобами визнаються матерiальнi активи Компанiї, очiкуваний строк корисного використання яких бiльш одного року та якi використовуються у виробництвi, здачi в оренду iншим компанiям чи для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй.
Встановлена межа суттєвостi, вiдносно визнання основних засобiв, у розмiрах, що вiдповiдають вимогам податкового законодавства.
Основнi засоби Компанiї облiковуються по об’єктам. Об’єкти основних засобiв класифiкуються за окремими групами:

Група основних засобiв Строк корисного використання Метод нарахування амортизацiї
Будiвлi та споруди 30-50 рокiв Прямолiнiйний
Машини та обладнання 5-15 рокiв Прямолiнiйний
Транспортнi засоби 5-10 рокiв Прямолiнiйний
Комп’ютерна та офiсна технiка 3-5 рокiв Прямолiнiйний
Меблi 4-7 рокiв Прямолiнiйний

Компанiя використовує метод оцiнки основних засобiв за iсторичною вартiстю. Виготовленi власними силами об’єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих полiпшень та модернiзацiй основних засобiв капiталiзуються.
Станом на 31.03.2010 року на виконання вимог п. 16 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 зi змiнами i доповненнями та пункту 1.2.6 Наказу про облiкову полiтику ПАТ «Лубнигаз» проведено дооцiнку всiх об’єктiв групи основних засобiв «Будинки, споруди та передавальнi пристрої». Для проведення дооцiнки основних засобiв пiдприємством було залучено фахiвця по проведенню експертної оцiнки основних засобiв. В результатi здiйснена дооцiнка групи основних засобiв «Будинки, споруди та передавальнi пристрої», в тому числi державного майна, що не пiдлягає приватизацiї та знаходилось у користуваннi товариства вiдповiдно договору, укладеного з Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» (дiяв до 25.03.2013р.). Загальна сума дооцiнки склала 55 251 тис.грн. в тому числi держмайна - 47 839 тис. грн.
Мiж ПАТ «Лубнигаз» та Мiнiстерсвом енергетики та вугiльної промисловостi України 26.03.2014року укладено договiр про надання на правi господарського вiдання державного майна, яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї, облiковується на балансi господарського товариства з газопостачання та газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд його основного виробництва. Договiр дiє до моменту вiдчудження майна з державної власностi.
Змiни у складi основних засобiв є наступними:
Од. вим. Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Пристосування та офiсне обладнання Iншi Всього
Балансова вартiсть на 1 сiчня 2015 р. Тис.грн. 82517 556 623 167 83863
В т.ч. державне майно у господарському вiданнi Тис.грн. 66691 215 272 67178
Надходження у 2015р. Тис.грн. 2427 211 0 502 3140
В т.ч. державне майно (газопроводи та споруди на них) збудоване товариством Тис.грн. 875 0 0 0 875
Вибуття (списання) Тис.грн. 0 0 0 0 0
Амортизацiйнi вiдрахування Тис.грн. 5828 220 100 140 6288
В т.ч. майно у господарському вiданнi Тис.грн. 5077 29 41 5147
Балансова вартiсть на 31 грудня 2015 р. Тис.грн. 79116 547 523 529 80715
В т.ч. майно у господарському вiданнi Тис.грн. 62489 186 231 62906
Надходження у 2016 р. Тис.грн. 1756 143 328 17 2244
В т.ч. державне майно (газопроводи та споруди на них) збудоване товариством Тис.грн. 1128 1128
Вибуття (списання) у 2016 р. Тис.грн. 0

Амортизацiйнi вiдрахування у 2016 р. Тис.грн. 6013 197 85 176 6450
В т.ч. майно у господарському вiданнi Тис.грн. 5079 29 41 5149
Балансова вартiсть на 31 грудня 2016 р. Тис.грн. 74859 493 766 370 76488
В т.ч. державне майно у господарському вiданнi Тис.грн. 58538 157 190 58885

Незавершене будiвництво є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не закiнчено. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх вводу в експлуатацiю.

2. Нематерiальнi активи.

Нематерiальнi активи Компанiї облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСБО 38 «Нематерiальнi активи»
Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, що контролюються Компанiєю та не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i використовуються пiдприємством на протязi перiоду бiльш 1 року.
Об’єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами:
- патенти;
- авторськi права (в т.ч. на програмне забезпеченя);
- лiцензiї;
- торговi марки, включаючи бренди та назви публiкацiй.

Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом враховуючи строк корисного використання. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а щорiчно тестуються на предмет знецiнення.

Нематерiальнi активи Групи складаються з лiцензiй та прав користування

в тис.грн.
Залишкова вартiсть на 31.12 2015 Введено в експлуатацiю Нарахована амортизацiя Залишкова вартiсть на 31.12 2016

81 25 60 46


3.Грошовi кошти та їх еквiваленти.

Грошовi кошти Компанiї включають грошовi кошти в банках, готiвковi кошти в касi, грошовi документи та еквiваленти грошових коштiв, якi не обмеженi в користуваннi.
(тис.грн.)
На 31 грудня 2015 року
Грошовi кошти в касi 3
Грошовi кошти на банкiвських рахунках 3058

Грошовi кошти з обмеженням -
Грошовi кошти в дорозi 14
__________________________________________________________
Разом грошовi кошти 3075

На 31 грудня 2016 року
Грошовi кошти в касi 3
Грошовi кошти на банкiвських рахунках 3853

Грошовi кошти з обмеженням -
Грошовi кошти в дорозi 12 _________________________________________________________
Разом грошовi кошти 3868

4. Запаси.

Облiк та вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється згiдно МСБО 2.
Запаси облiковуються за однорiдними групами:
- товари
- виробничi матерiали
- незавершене виробництво
- готова продукцiя.
Собiвартiсть придбаних запасiв включає вартiсть придбання та iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з їх придбанням.
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї.

тис.грн.
Сировина i матерiали (за первiсною
вартiстю) 2773
Паливо 78
Малоцiннi та швидкозношувальнi 62
Запчастини 36
Товари 2070
Iншi 6 ___________________________________________________
На 31 грудня 2015 року 5025
тис.грн.

Сировина i матерiали (за первiсною
вартiстю) 4093
Паливо 76
Малоцiннi та швидкозношувальнi 18
Запчастини 61
Товари 218
Iншi 0 ___________________________________________________
На 31 грудня 2016 року 4466



Сума транспортно-заготiвельних витрат узагальнюється на окремому субрахунку облiку запасiв та щомiсячно розподiляється мiж сумою залишку запасiв станом на кiнець звiтного мiсяця i сумою запасiв, що вибули (використанi у виробництвi, реалiзованi, безоплатно переданi тощо) у звiтному мiсяцi.
Cобiвартiсть одиницi запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi .
Собiвартiсть товарiв (зрiдженого газу, що реалiзується через АГЗП) визначається за формулою "перше надходження - перший видаток" (ФIФО).

5. Дебiторська заборгованiсть.

Дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (отримання очiкується на протязi поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова. Початкове визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв.

У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок , повернень товарiв або безнадiйної заборгованостi.

Довгострокова дебiторська заборгованiсть враховується в залежностi вiд її виду амортизованої або дисконтованої вартостi.


Станом на 31.12.2015р. поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
становила:


всього До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 18 мiсяцiв Вiд 18 до 36 мiсяцiв Бiльше 36 мiсяцiв
Розрахунки з вiтчизняними покупцями 131193 130438 50 695 10
Резерв сумнiвних боргiв 755 - 50 695
10

Балансова вартiсть 130438 130438
0 0 0


Станом на 31.12.2016р. поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить:

всього До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 18 мiсяцiв Вiд 18 до 36 мiсяцiв Бiльше 36 мiсяцiв
Розрахунки з вiтчизняними покупцями 142817 142806 6 5
0
Резерв сумнiвних боргiв 1546
1535
6 5

0
Балансова вартiсть 141271
141271 0
0
0


Згiдно облiкової полiтики Товариства резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи з вiрогiдностi стягнення заборгованостi по кожному дебiторовi i нарахування резерву проводиться лише по тих дебiторах, стягнення заборгованостi з яких сумнiвно.

6. Зобов’язання та резерви.

Облiк та визнання зобов’язань i резервiв в Компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 Зобов’язання класифiкуються на довгостроковi (строк погашення бiльш нiж 12 мiсяцiв) та поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв).
Поточна кредиторська заборгованiсть враховується та вiдображається в Балансi по первiснiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Резерви визнаються, якщо Компанiя в результатi подiї в минулому має юридичнi або фактичнi зобов’язання, для врегулювання яких з бiльшою ступеню вiрогiднiстю знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Компанiя визнає в якостi резервiв-резерв вiдпусток, який формується щомiсячно, виходячи з фонду оплати працi i розрахункового оцiночного коефiцiєнта.
Компанiя визнає умовнi зобов’язання, виходячи з їх критерiєв визнання та оцiнку вiрогiдностi їх виникнення i сум погашення, отриманої вiд експертiв.

Довгостроковi зобов»язання товариства станом на 31.12.2016 року в сумi 8075 тис.грн. включають:

- реструктуризований ( на виконання п.2.6 Закону України «Про деякi питання заборгованостi за спожитий природний газ та електричну енергiю») борг перед ДК «Газ України» за природний газ ( поставлений у 2010 роцi) згiдно договору про реструктуризацiю заборгованостi у вiдповiдностi до якого пiдлягає сплатi у 2018-2027 роках 4606 тис.грн.;

- реструктуризований (ухвала господарського суду вiд 08.09.2015р.) борг перед ДК «Газ України» за природний газ придбаний для потреб населення у 2011 роцi, який пiдлягає сплатi у 2018- 2019 роках в сумi 3470 тис.грн.



Поточнi зобов»язання за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2015 року в тис.грн.
всього До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 18 мiсяцiв Вiд 18 до 36 мiсяцiв Бiльше 36 мiсяцiв
Розрахунки з вiтчизняними постачальниками та пiдрядниками 65826 55861 0
889 9076

В т.ч. поточна за довгостроковими зобов»язаннями 5680 5680 - - -
Разом 65826 55861 0 889 9076



Поточнi зобов»язання за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 року в тис.грн.
всього До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 18 мiсяцiв Вiд 18 до 36 мiсяцiв Бiльше 36 мiсяцiв
Розрахунки з вiтчизняними постачальниками та пiдрядниками 120899 112257
0
28 8614

В т.ч. поточна за довгостроковими зобов»язаннями 5487 5487 - - -
Разом 120899 112257 0 28 8614





Iнша поточна заборгованiсть 31.12.2015 31.12.2016
З оплати працi 1030 1006
Зi страхування 494 257
З бюджетом 2253 1532
Разом: 3777 2795

У 2015 роцi Компанiя здiйснювала нарахування резерву на виплату
вiдпусток працiвникам
Залишок на 01.01.2015р. 1147
Нараховано 1868
Використано 1778

Залишок на 31.12.2015р. 1237



У 2016 роцi Компанiя здiйснювала нараховувала резерву на виплату
вiдпусток працiвникам
Залишок на 01.01.2016р. 1237
Нараховано 2826
Використано 1776

Залишок на 31.12.2016р. 2287



7. Винагороди працiвникам.

Всi винагороди працiвникам в Компанiї враховуються як поточнi, у вiдповiдностi до МСБО 19. В ходi господарської дiяльностi Компанiя сплачує обов’язковi внески до Державного Пенсiйного фонду та до фонду соцiального страхування за своїх працiвникiв у розмiрi, передбаченому законодавством України.


8. Власний капiтал.

Засновником товариства є Державний комiтет України по нафтi i газу. Акцiонерами товариства є юридичнi особи рiзних форм власностi та фiзичнi особи України та iнших країн, якi набули право власностi на акцiї товариства, а саме:

№ п/п Повна назва або прiзвище, iм»я, по-батьковi власника цiнних паперiв Адреса мiсцезнаходження Станом на 31.12. 2016 р.
Кiлькiсть акцiй, шт. Частка в статутному капiталi, %
1. ПАТ «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» 01001 м. Київ, вул.. БХмельницького, 6 100135 25,0004
2. ТОВ «Iнвестицiйна компанiя «ФIНЛЕКС-IНВЕСТ» Київ, вул.. Московська б.46/2, 17 поверх, оф.9 104137 25,9996
3. Компанiя «AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD» Лондон, Фiнчлi Роуд, 176, оф.8 100080 24,9867
4. Компанiя «GREEN ENERGY CAPITAL INVESTMENT» Лондон, Шеперд Маркет 8, оф.21 78000 19,4741
5. ТОВ «Паралелi» 65013 Одеса, Миколаївська дорога, 144 1 0,0003
6. Фiзичнi особи, 1075 чол. 18180 4,5389

Разом 400533 100,0

Станом на 31.12.2016 року статутний капiтал становить 600799,50грн. та розподiлений на 400533 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,50 грн. Розмiр статутного капiталу у звiтному перiодi не змiнювався.
У складi власного капiталу (iнший додатковий капiтал) рахується вартiсть основних засобiв, отриманих Компанiєю вiд Держави згiдно договору про надання на правi господарського вiдання державного майна, яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї, облiковується на балансi господарського товариства з газопостачання та газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд його основного виробництва, який дiє до моменту вiдчудження майна з державної власностi, а також прийнятих на баланс у господарське вiдання об»єктiв газозабезпечення комунальної власностi згiдно рiшень органiв мiсцевого самоврядування.
9. Доходи та витрати.
Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв та витрат Групи визначено нарахування, вiдповiднiсть та обачнiсть.
Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов»язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

Основним видом дiяльностi ПАТ «Лубнигаз» є розподiл (транспортування) природного газу буквально для всiх категорiй споживачiв, а саме: населенню, бюджетним органiзацiям, промисловим та комунально-побутовим пiдприємствам, пiдприємствам теплокомуненерго. Крiм цього, пiдприємство надає послуги по iншим видам дiяльностi, а саме: газопровiднi роботи; встановлення газових лiчильникiв; технiчне обслуговування i експлуатацiя газових мереж, споруд,; виконання ремонтiв газопроводiв, газових приладiв i пристроїв; реалiзує скраплений газ через автогазозаправний пункт та iнше.
Постачання природного газу населенню, бюджетним органiзацiям, промисловим та комунально-побутовим пiдприємствам до 30.06.2015р. здiйснювало ПАТ «Лубнигаз», а з 01.07.2015р. ТОВ «ТД «Лубнигаз».
Тарифи на послуги iз розподiлу та постачання природного газу для товариства затверджувались Постановами Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання в сферi енергетики.
З 01.10.2015р. постановою Кабiнету Мiнiстрiв України затверджена максимальна торгова нацiнка для ТОВ «ТД «Лубнигаз» (постачальника природного газу iз спецiальними обов»язками) в грн. за 1 тис.куб.м для побутових споживачiв.


Вид дiяльностi Одиниця
вимiру Факт за
2015рiк Факт за
2016 рiк Порiвняння з фактом
минулого року
% тис.грн.
Транспортування природного газу
розподiльними трубопроводами тис.грн. 71877 107131
+49,0 +35254
Постачання природного газу за регульованим тарифом тис.грн. 4963 4481 -9,7 -482
Iншi види робiт (послуг) тис.грн. 13224
3486
-73,6 -9738

Вартiсть газу ( без урахування цiльової надбавки) тис.грн. 216686 492243

+127,2 +275557
Чистий дохiд тис.грн. 306750 607341 +98 +300591

Однiєю з основних проблем дiяльностi товариства було те, що в минулi роки при встановленнi НКРЕКП тарифiв на транспортування та постачання природного газу обсяги надання послуг, передбаченi цими тарифами були значно завищенi, в результатi чого пiдприємство щорiчно недоотримувало тарифну виручку, зокрема у 2015 р. недоотримано 9,0 млн.грн., або 12,0%. Тарифами на 2016 рiк було передбачено компенсацiю недоотриманої тарифної виручки та компенсацiю рiзницi в цiнi на природний газ для виробничо-технологiчних потреб.

Витратами звiтного перiоду Група визнає зменшення активiв або збiльшення зобов»язань , що призводять до зменшення власного капiталу та за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.

Елементи операцiйних витрат ( без урахування вартостi реалiзованого газу)

Назва статтi Одиниця
вимiру Факт за
2015 рiк Факт за
2016 рiк Порiвняння з фактом
минулого року
% тис.грн.
Матерiальнi затрати тис.грн. 46817 62231
+32,9 +15414
Витрати на оплату працi тис.грн. 17050 20827 +22,2 +3777
Вiдрахування на соцiальнi заходи тис.грн. 5949 4480 -24,7 -1469
Амортизацiя тис.грн. 6385 6564 +2,8 +179
Iншi витрати тис.грн. 15174 24463 +61,2 +9289
Разом тис.грн. 91375 118565 +29,8 +27190

10 Податки на прибуток.

У консолiдованiй фiнансовiй звiтностi поточний податок на прибуток вiдображено вiдповiдно до вимог законодавства iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, що є чинними або фактично набули чинностi станом на звiтну дату. Прибуток до оподаткування визначений шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового результату до оподаткування, визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємств Групи, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень ПКУ.
Ставка податку на прибуток у 2016 роцi встановлена на рiвнi 18 %.
Витрати з податку на прибуток, що вiдображенi в Консолiдованому звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за звiтний рiк, складають – 535тис. грн. Данi витрати включають поточний податок на прибуток 480 тис. грн. а також збiльшення вiдстроченого податкового зобов»язання на суму 55 тис.грн.

11. Подiї пiсля дати балансу.
Подiй пiсля звiтної дати, якi вимагають розкриття в данiй фiнансовiй звiтностi, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв або загальноприйнятої практики не вiдбувалось.

Генеральний директор С.Ф.Бородiн

Головний бухгалтер Н.I.Дроздова



д/н

д/н

д/н